علل ریزش میوه درختان


دلایل زیادی در مورد ریزش میوه درختان قبل از رسیدن وجود دارد. بی جهت نگران نشوید، ریزش میوه ممکن است طبیعی یا مربوط به آفت یا محیط باشد. با مشاهده و ارزیابی دقیق می توان علت این ریزش را مشخص نمود و با انجام اقدامات مناسب از ریزش غیر طبیعی درختان جلوگیری نمود. ریزش طبیعی میوه درختان در اثر بروز برخی تغییرات در مراحل مختلف رشد بوجود می آید.
میوه درختان سیب، گلابی و به در اوایل تابستان معمولا به دفعات کمتر از گیلاس می ریزد. این ریزش نتیجه عدم توانایی درخت در تامین مواد غذایی برای تعداد زیاد میوه تشکیل شده روی درخت می باشد. گلدهی خیلی زیاد و گرده افشانی گسترده موجب تولید میوه به تعداد بیش از توان درخت در حفظ فیزیولوژیکی آن می گردد. درخت در تلاش برای ذخیره انرژی، میوه های اضافی را می اندازد. اساسا، تنک کردن طبیعی در نتیجه رقابت بین میوه هاست.
عوامل نامساعد محیطی از قبیل سرما، گرما و تغییرات ناگهانی رطوبت موجب ریزش میوه های نارس می شود. در رابطه با شرایط خاک در اثر آبیاری نامنظم، کمبود عناصر غذایی نیز موجب ریزش میوه درختان می گردد. تشخیص کمبود عناصر غذایی در صورت بروز کمبود چند عنصر غذایی اغلب مشکل می باشد. تجزیه برگی می تواند به تشخیص کمبود نوع عنصر غذایی کمک نماید. گاهی در اثر باد بردگی علفکش ها ممکن است ریزش میوه درختان بوجود آید.
خسارت آفات و بیماری ها روی درختان میوه علائم مشخص تولید می کنند که با مشاهده علائم فعالیت آفات و بیماریها می توان به علل ریزش میوه ها پی برد.

فهرست مندرجات
۱ - منبع

منبع[ویرایش]

پایگاه تخصصی دانش کشاورزیجعبه‌ابزار