غار بادامستان وشته


غار بادامستان وشته - طالقان

فهرست مندرجات
۱ - قدمت تاریخی

قدمت تاریخی[ویرایش]

دوران تاریخی حدود ۱۵۰۰ سال پیش ، در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ در خصوص غار بادامستان نوشته شده است:«دست کن که به غلط غار خوانده شده فاقد نام محلی است .
علت نامگذاری غار وشته ،بازشدن دهانه به سمت مغرب است که از این محل روستای وشته در فاصله تقریبی یک کیلومتر مشاهده می شود . دست کن در رسوبات « کنگلومرا » در ابتدا بوسیله جریان آب ایجاد و سپس بوسیله انسان ادامه یافت و ترکیب فعلی را به خود گرفته است. دهانه دستکن نامنظم و به عرض حدود ۶۰ درجه به تالار بزرگی به ابعاد تقریبی ۱۰/۲•۲۰/۸ متر وارد می شود. این دست کن ممکن است مورد استفاده انسان نیز قرار گرفته باشد ،ولی ما هیچگونه مواد فرهنگی حاصل از فعالیتهای انسانی در آن نیافتیم .
شاید آثار فرهنگی به دلیل ریزش سقف ،در زیرآوار مانده باشد . در بالای این دست کن ،در ارتفاع حدود ۵ متری با شیبی حدود ۷۰ درجه ،دهانه دیگری به طول ۹/۴ متر و عمق ۵/۲ متر و ارتفاع متوسط ۴۵/۱ متر مشاهده می شود . این دهانه در مسیر جنوب غربی ادامه یافته و تشکیل تالار و اتاقکی را می دهد . طول این بخش ۲۰/۱۲ متر و عرض آن ۳ متر است که به تدریج از عرض کاسته و به حدود ۴۰/۲ متر میرسد.ارتفاع متوسط تالار و اتاقک از کف موجود ۴۰/۱ متر است . سقف اتاقک قوس دار است . در اینجا نیز هیچگونه مواد استقرار یا پناهگاه در مواقع آشوب و جنگ موجود نبوده است .
غار یا دست کن دارای سه ورودی ،دو ورودی در کف صخره رسوبی و یک ورودی در بدنه صخره میباشد . بخش های مختلف دستکن و فضای داخلی اطاقها مورد کاوش غیر مجاز قرار گرفته و سفالهایی از دوره پیش از اسلام و اسلامی در لابه لای خاکها یافت شد که بیانگر استقراری بودن غار،حداقل در مواقع حمله و هجوم می باشد . طاقچه ها و سکوهایی که در برخی از اطاقها وجود داشته تخریب شده و بقایای اندکی از آن باقیمانده است .با توجه به اظهارات پیرمردان روستا که در دوران کودکی به داخل غار رفته اند و برخی از شواهد و مدارک ،طول غار بیش از میزانی است که در گزارش ذکر شده است .
با توجه به شناسایی غارهای دیگری از این نمونه در طالقان ،نظیر غار ورکش ،غار خودکاوند و غار روستای نساء علیا و یافت شدن سفالهایی از دوران مختلف در داخل آنها می توان این اماکن را محل استقرار یا پناهنگاه در مواقع آشوب و جنگ دانست . قطعا این گونه محلهای استقراری نیز،دارای راههای فراز و ارتباط با روستاهای دیگر بوده که در حال حاضر بر اثر ریزش سقف مسدود شده اند .جعبه‌ابزار