غار پلنگان


در ۷۵ کيلومتری شمالغربی شیراز در نزدیکی مرودشت غار پلنگان با طول بیش از ۳۰ متر واقع شده که ورودی آن در ديواره کوه قرار دارد. درون غار استخوانهای فراوانی از انواع حيوانات مشاهده شده و به دلیل اینکه در اين غار رد پای پلنگ ديده شده و گمان میرود جانپناه پلنگ بوده باشد، به غار پلنگان معروف شده است.جعبه‌ابزار