فرهنگ عمومی روستا


فرهنگ کار و تلاش و تولید در روستاها، آیین مذهبی و دینی، زبان و ادبیات بومی و محلی، برگزاری جشنواره های بومی و محلی ، ورزشهای سنتی ، معماری و صنایع دستی در روستاها، بازیهای محلی ، تولیدات زبان روستایی از جمله مواردی است که به عنوان فرهنگ عمومی در روستا مطرح است.جعبه‌ابزار