فریدن


فريدن استان اصفهان


بخش بوئين ومياندشت[ویرایش]


← دهستان سردسير
ماينده
احمدآباد
ارتي جان
جوزار
حسين آباد
خليلي
ده رجب
معصوم آباد
قره بلطاق
ماربر
ميرآباد
هادان
معدن سنگ چالك
قره داغ

← دهستان كرچمبوجنوبي
بلطاق
تيركرت
خلعت پوشان
دره ساري
دره حوض
قلعه اخلاص
ماهورك
باغ مادي

← دهستان كرچمبوشمالي
بسي نان
بتليجه
تخماقلو
دره سوخته
قلعه بهمن
كرچ
نوغان سفلي
نوغان عليا
هلاغره
هندوكش

← دهستان گرجي
داش كسن
قره داش
منطقه گردشگري سرچشمه
مرغداري خوانساري

← دهستان ييلاق
قائم آباد
قلعه خواجه
آغچه
ازناوله
استخرپهن
آقاگل
تنگ بيد
حاجي فتحعلي
زرنه
ماهورستان سفلي
مغاندر
هزارجريب
ماهورستان عليا
مرغدارئ جهانگيرئ
مجموعه سنگبريهاي ازناوله

← شهرها
بوئين ومياندشت
افوس
ازناوله
بلطاق
آغچه

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان دالانكوه
مزرعه ثباتي
دره بيد
طرار
قفر
مزرعه كامران خسروي
مجموعه جاههائ كشاورزئ دامنه
مجموعه چاههائ كشاورزئ غرب دامنه
مجموعه چاههائ كشاورزي اشجرد
جهادآباددامنه
مجموعه چاههائ قفر
مجموعه چاههائ دره بيد
مجموعه چاههائ كشاورزئ قهيزشماره ۱
مجموعه چاههائ كشاورزئ قهيزشماره ۲
جهادآباددره بيد
مجموعه چاههاي کشاورزي شمال اشجرد

← دهستان زاينده رودشمالي
اسكندري برآفتاب
سينگرد
عادگان
نساراسكندري
بلمير

← دهستان ورزق
ازون بلاغ
بادجان
چهل خانه
حصور
خلج
درختك
مزرعه دمدار
دهق
قودجانك
قوهك
كتوان
گنجه
نهرخلج
آقا بلاغ
عزيزآباد
قوزاي
اق بلاغ
دره باغ سفلي
خليل بلاغي
جوي ناو
پاچ آقا
گاوداري احرارسپاهان
مرغدارئ هوشنگ كرمي
پرورش بوقلمون افشاري
پرورش بوقلمون ايوبي
دامدارئ صنعتي حيدري

← دهستان ورزق جنوبي
غرغن
چيگان
خويگان سفلي
سفتجان
سواران
قلعه ملك
مزرعه ميرجان
موغان
نماگرد
ننادگان
گاودارئ عبدالله كريمي
مزرعه دروينان
گاودارئ قدرت الله كلشائي

← شهرها
داران
دامنه
اسكندري برآفتاب
نهرخلج
ازون بلاغ
بادجان
چهل خانه
خويگان سفلي
دره بيد
سفتجان
گنجه
ننادگان


رده‌های این صفحه : استان های ایران
جعبه‌ابزار