فریدونشهر


فريدونشهر استان اصفهان


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان برف انبار
بزمه /چقا /خویگان علیا /مزرعه چقاگرد /بادجان /برف انبار /بیج گرد /چشمه ليلي/چقادر /صادقیه /ده سورسفلي/ده سورعليا/ده شرف /سورشجان /خليل آباد/ لقمگیر / مزرعه زاغی / مزرعه لکان / میلاگرد / ورتجان / دهنو / حیدرآباد /شهرك زاگرس/شهرك صنعتي برف انبار

← دهستان پشتكوه موگوئي
ابچک / باباخسرو / باغ بامیر /بندر/ بوره گان / بهرام آباد / پاتاگاه / خرم دره / پشندگان / تبر / چال چرانه / چهل جریب / حبیبک / خاک پری / خوشمیوه / دره چیله / دره هیوه / دستگرد / دورک / ده نو /رودبار/ زمستانه / شادکوه / ترزه / عنایشت / کاگونک / کاهگان علیا / کلوسه / کولاب / تنگستان /مزرعه خوش نما/ شادی / مزرعه لاابر / مزرعه لاشخم /مزرعه مورقادي/مزرعه هليك آباد/ مصیر / نساربرآفتاب / وارنا / وزوه / وستگان /همه/ هیران / گله نرموگوئی / کچاره / هیزم /كاهگان سفلي/ یوزستان / ونیزان / مهله وک / مزرعه شاهان

← دهستان پيشكوه موگوئي
تزره /دره بادام سفلي/دره بادام عليا/ خسروآباد /امين آباد/ چاله قو / چشمه ریسان / راچه / رمه چر / زردفهره / سکان / سیرزار /اسلام آبادموگوئي/ سخی آباد / سربیشه / کشت زاران /حاجي آباد/ گوهردره / مازه وهرگان / مزرعه کیماس / مزرعه سیب /مزرعه مير/ وارگه پهنه / وهرگان / هرموستان / همستان / مکدین سفلی / مکدین علیا / دره لوز / اسلام آبادمکدین /گله نراحمدآباد/چشمه ماماچپي/ مزرعه سرتنگ

← دهستان چشمه لنگان
بنه کمر / خوش بهار / مازه عبدل /مزرعه شيخ فاضل/ برداسیاب /نهضت آبادچقيورت/ دادرجان /دربند/دره تاج الدين/دره دولت/سرداب عليا/سرداب سفلي/ سیبک / ده نشین / علی مکان /قشلاق بالا//قشلاق پائين/ مزرعه مالجرد / مازه قلعه / مزرعه برجعلی / واربیده /مزارع غرب فريدونشهر/مزارع جنوب فريدونشهر/ چشمه سرده

← دهستان عشاير
کمران / کیوارستان / گوکان / ویهه / بردشیردوم / دره بنو / پیرگلی / تهلگی سفلی /دره سيب/ دره قنبر /دره مهدي/ دره هرگل /قلعه سرخ/ گاوخفت /گلال آباد/مزرعه دره باريكه/ جعفرآباد /ميدانك اول/ميدانك دوم

← شهرها
فریدونشهر /برف انبار/ بزمه /خويگان عليا/ سیبکجعبه‌ابزار