فعالین بخش قارچ گلخانه ای


شركت صحراي باران نوين
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: تهران تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۲۱۶۷۲۰
شركت قارچ چالشتر
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: چهارمحال و بختياري تلفن تماس: ۰۹۱۳۳۸۴۵۳۱۲
شركت قارچ تينا
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: چهارمحال و بختياري تلفن تماس: ۰۹۱۳۱۸۳۳۳۱۴
شركت قارچ گرد بيشه
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: چهارمحال و بختياري تلفن تماس: ۰۹۱۳۳۸۲۶۲۰۵
شركت نگين فصل
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: چهارمحال و بختياري تلفن تماس: ۰۹۱۳۱۱۰۳۷۶۴
براتعلي زارع
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: چهارمحال و بختياري تلفن تماس: ۰۹۱۳۲۸۱۱۹۳۴
غلامرضا مددي
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: آذربايجان غربي تلفن تماس: ۰۹۱۳۲۸۲۲۵۳۵
شركت قاصدك سامان
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: چهارمحال و بختياري تلفن تماس: ۰۹۱۳۲۸۵۴۱۹۸
سرد خانه نافچ
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: چهارمحال و بختياري تلفن تماس: ۰۹۱۳۱۱۲۸۱۵۳
عبداله زارع
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: چهارمحال و بختياري تلفن تماس: ۷۴۶۳۶۱۳ (۰۳۸۲)
شركت كشت و صنعت كوروش غرب
شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: چهارمحال و بختياري تلفن تماس: ۰۹۱۳۳۱۳۰۹۸۳
اكبر بختياروند
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: چهارمحال و بختياري تلفن تماس: ۰۹۱۳۱۳۴۲۹۰۹
ايوب خسروي
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: چهارمحال و بختياري تلفن تماس: ۰۹۱۳۳۸۳۷۷۹۵
حميد كاظمي
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: محصول اصلي : قارچ دكمه اي استان: چهارمحال و بختياري تلفن تماس: ۰۹۱۳۴۴۴۸۹۱۴


فهرست مندرجات
۱ - جستارهای وابسته

جستارهای وابسته[ویرایش]

قارچ

رده‌های این صفحه : فعالین بخش کشاورزی
جعبه‌ابزار