فهرج


شهرستان فهرج استان کرمان


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان برج اكرم
اكبراباد/برج اکرم/جعفراباد/حسين ابادبهزادي/دشتوییه/دهنوبهزادي/دهنوميرزازاده سجادي/رحمت اباد/ریگاباد/زمان اباد/زيداباد/سرنگ/عامريه بالا/عامريه پايين/عباسیه/عبدل ابادبهزادي/علي ابادوزيري/فتح اباد/مباركاباد/مهدي ابادزيرافراز/نعمتاباد/وحيداباد/هاشم اباد/يوسفابادپايين/يوسفابادسالار/اشك رضوان/اكبرابادمستوفي/الله ابادمستوفي/باقریه بالا/تلمبه مالك اشتر/داودیه/عباس ابادرفعته/علي كلي/موتورسرجنگلداري /قدمگاه مرتضي علي/قدمگاه ابوالفضل/قنات سهاويه جهاد/قنات جهاد//موتورسرجنگلداري طرح مالچ/مزرعه حسين ابادجهاد/موتورمعين وزريرئ/تلمبه خيريه جواد الائمه/تلمبه غلام رضا تردست/

← دهستان فهرج
برج معاذ/برزنگ/تلمبه اسلام اباد/غلوراباد/ثاني اباد/جهان ابادپائين/حسين اباد علم خان/حسين ابادسرافراز/حسين ابادوكيل/دشتاباد/دشت ابادتدين/دولتاباد/دهنوانصاري/شريكاباد/عصمتاباد/كريم ابادانصاري/ميرابادانصاري/نعيماباد/امیریه/ده نوشيخ عليخان/سلمان اباد/شورابادنورمحمد/عباس اباد/نظراباد/بیژنیه/نوریه/حسينيه/دهنومنصوري/شاهرخ اباد/شورابادمهراب خان/پاسگاه ژاندارمري شورگز/ماهي دشت/موزي اباد/ميل نادر/تلمبه ناصردادخدايي/جهان ابادبالا/ابراهيم اباد (حاجي اباد)/قادراباد/فيروزاباد/اميراباد/تلمبه پرورش ماهي/سنگ اباد/كريم اباد/سورهنجام/كوره اجرپزي محمودمنحني/امامیه /ده سلطان اباد/تلمبه شهمرادي/فرستنده پرقدرت تلويزيوني فهرج/پايگاه مرصاد/قلعه مندلي خان/حسن آباد/تلمبه زيد آباد سه كهور/امين آباد/گروه کشاورزي شهيد رجايي/دهنو امیریه/

← شهرها
فهرج/برج معاذ

بخش نگين كوير[ویرایش]


← دهستان نگين كوير
ابراهيم آباد/ابراهيم ابادجديد/اسدابادانگوري/اسماعيل اباد/الله آباد۱/پيروزاباد/جبر آباد/حسن اباددهگاوي/حسين ابادخدابنده/حسين ابادسرجنگل/حسين ابادملاامير/حسين ابادولي محمد/خيراباد/دهنواسلام اباد/ريگ اباد/ سه کهور /شمس آباد۱/شوراباد/شهاب اباد/علي ابادولي شهنوازي/قادراباد/گل اباد/محمودابادچاه ريگان/محمداباددهگاوي/مهدي اباداوليا/ولي اباد/عباس اباد/تلمبه شهيدبهشتي/تلمبه افلاطوني/تلمبه حمزه/تلمبه شهيدتكتاز/تلمبه سيدمحمد/ملك ابادچاه ريگان/اله ابادچاه ريگان/اله اباد حاجي اباد/عمار /روستاي امام علي/تلمبه حاج امين شهنوازي/تلمبه زنگي آباد/تلمبه حاج مراد شه بخشي/تلمبه مراد آباد سه كهور/تلمبه شهيد برزنگ/تلمبه حاج خدابخش ايازي/تلمبه حاج رحمت شه بخش/تلمبه رحمت ابراهيمي/تلمبه عوض رشيدي/تلمبه جانبازان/تلمبه بهشتيه/تلمبه ناصر شه بخش/اميرآباد چاه ريگان/نظرآباد چاه ريگان/مهرآباد چاه ريگان/تلمبه محمدرضا ابراهيم آبادي/

← دهستان چاهدگال
تلمبه وحدت/جلال اباد/جهان ابادده نظر/حسن ابادچاه دگان/ده اسماعيل/ده شهدوست/ ده شهیک / ده میرشیر / دهنوچاهدگان /رستم ابادچاهدگان/علي اباد/علي ابادچاهدگان/كاظم اباد/محمداباد/مراداباد/مهدي اباد/ميرابادچاهدگان/يوسف اباد/شمس آباد۲/الله آباد۲/توكل اباد/قدرت اباد/تلمبه مجتمع عشايري/حاجي آباد۲/ابراهيم آباد۲/رحمت اباد/محموداباد/كريم اباد/شمس ابادچاهدگال/مزرعه گل اباد/حسن آباد ده ضرغام

← شهرها
سه كهور/اسماعيل ابادجعبه‌ابزار