فهرست روستاهای شهرستان شبستر
فهرست روستاهای شهرستان شبستر[ویرایش]


بخش صوفیان[ویرایش]


← دهستان چله خانه
تازه کند/چله خانه سفلي/چله خانه عليا/ خواجه مرجان / قم تپه (قوم تپه)/ گمرک سهلان /اندبیل/ قره آغاج /کلاش/گروس/مرودیزج/ايستگاه سهلان

← دهستان رودقات
الوچه ملک /امند/ ایوند / پردول / تازه کند / ترپ / چراغلو / زبرلو / زین اباد / سار / ساری قیه / سهرل / کلانکش / کهل /لار (لاري)/مزرعه/ منور / موجومبار / ورکش / هرزنق

← دهستان ميشوجنوبي
کندرود /گل اباد/ نظرلو /باغ وزير/ سرکندیزج / سفیدکمر / (اسم كمر)/علي اكبرلو/ مهتراحمد /نعمت الله/هارونیه / (هارون اباد)/

← شهرها
صوفیان/نظرلو/گل اباد/تازه کند/چله خانه عليا/ سرکندیزج /نعمت الله/امند/سار/گروس/مزرعه

بخش مركزی[ویرایش]


← دهستان سيس
اق كهريز/اميرذكريا/ بیگجه خاتون /غلاملو/درويش بقال/ زنگی / زیناب / ساربانقلی /عليشاه/ملك زاده

← دهستان گوني شرقي
بنیس / دیزج خلیل / شانجان /قلعه حسن اباد/گاوداري جهاد/ نوجه ده /پادگان قدس

← دهستان گوني مركزئ
داریان/شنگل اباد/علي بيگلو/كافي الملك/کوشک/ مشنق /يوسف اباد

← شهرها
خامنه/شبستر/شرفخانه/شندآباد/سيس/وايقان/كوزه كنان/علیشاه/بنیس/دیزج خلیل/علی بیگلو/داریان/امیرذکریا/زیناب/ساربانقلي/كافي الملك

بخش تسوج[ویرایش]


← دهستان چهرگان
امستجان / انگشت جان / توپچی / غلما نسرای /چشمه كنان/ چهرگان / قزلجه

← دهستان گوني غربي
تیل/شیخ ولی/هریس/هفت چشمه/الماس/حيدراباد/قره تپه/قلعه مراغوش/مقبره علي علمدار

← شهرها
تسوج/تیل/قره تپه/هفت چشمه/شيخ ولي/هريس/چشمه كنان/چهرگانجعبه‌ابزار