فهنه


فهنه دهی است از دهات بخش سرولایت نیشابور که در فاصله ی ۱۱۰ کیلومتری نیشابور ــــ ۵۸ کیلومتری قوچان ، ۱۴۵ کیلومتری مشهد و در فاصله ی ۱۲ کیلومتری مرکز بخش سرولایت (شهر چکنه) قرار دارد .مردم روستا به زبان ترکی سخن می گویند.ترک زبانان منطقه این روستا را « پــانا » یعنی محل امن و پناه گاه می نامند .
دبستان این روستا با نام کمال فهنه و در حال حاضر با نام شهید احمد باقری جزء نخستین دبستان های شهرستان نیشابور به همراه روستا های دیز باد ،چکنه سفلی ، ینگجه و سلطان میدان می باشد . مردم روستا با همدیگر خویشاوند بوده و خانواده های « باقری ، عزیزی، ذوالفقاری، محمدی ، آموزگار ،تاتاری , خردمند ، رادفهنه، نادری بیات ،واحدی ، عابدی ،ولدی و براتی» در کنار هم زندگی می کنند .
تحصیل کردگان بسیاری از این روستا در دانشگاه ها ،بیمارستان ها و مراکز آموزشی، فرهنگی و نظامی درحال خدمت هستند.
آب لوله کشی ، تلفن در منازل ، برق ، فرشندگی مواد نفتی ، خانه ی بهداشت ، دبستان شهید احمد باقری ،مدرسه ی راهنمایی (شهید عزیزی)،دهیاری ، دو باب مسجد و راه شوسه (در حال آسفالت در سال۱۳۹۱) از امکانات روستاست.
روستا های برسلان بیش آقاج و گل مِیم در شرق ،روستا های گلمخاران و توکل باغ در شمال ، روستای سوله در غرب ، روستای عشق آباد در جنوب و روستای چکنه علیا در جنوب شرقی روستا واقع گردیده اند.

فهرست مندرجات
۱ - منبع

منبع[ویرایش]

روستاهای ایران


جعبه‌ابزار