قره گل


شهرستان مشگین شهر استان اردبیل
این صفحه را شما تکمیل کنید!
روستای قره گل شهرستان بوکانجعبه‌ابزار