قلعه باستانی علی قلعه و چوپان داشی


روستای تازه کند مرادلو از توابع شهرستان مشکین شهر - استان اردبیل

-‹« معرفي روستاي تازه کند از توابع بخش مرادلو » › -
۱- موقيعيت روستاي تازه كند :
۱-۱-موقیعيت مطلق :
روستاي تازه كند در طول جغرافيايي ۴۷درجه و ۴۵دقيقه و عرض ۳۸درجه و ۴۲دقيقه ، در ارتفاع ۱۵۰۰متر از سطح دريا واقع شده است .
۲-۱- موقعيت نسبي :
به لحاظ موقعيت نسبي روستاي تازه كند در دهستان ارشق غربي (مركزي ) بخش مرادلو و از توابع شهرستان مشكين شهر استان اردبيل قرار دارد . اين روستا با محور به طول ۴۰كيلومتر به مشكين شهر متصل مي شود . جايگاه روستاي تازه كند در طرح جامع شهرستان مشكين شهر در حوزه تازه كند مجموعه و منظومه مرادلو واقع شده است .
۲ -تاريخچه و جمعيت روستاي تازه كند :
روستاي تازه كند در سال ۱۳۱۴از قشلاق قره تپه واقع در ۱/۵ کیلومتري شمالغرب روستا به محل كنوني كه محل احداث قنات تازه كهريز بود انتقال و بعدها نام تازه كهريز به تازه كند كنوني به حهت توسعه و تطور زباني معروق شده است در سال ۱۳۴۵ داراي ۱۵۳نفر جمعيت بوده كه در ۲۴خانواد با بعد ۳/۳۷نفرزندگي مي كردند ، جمعيت اين روستا با نرخ رشد ۶/۵۶ درصد به ۲۳۹نفر در سال ۱۳۵۵رسيد تعداد و بعد خانوار در اين سال بع ترتيب ۳۷و ۶/۴۵بوده ، مركز آمار ايران جمعيت سال ۱۳۶۵روستاي تازه كند را برابر ۳۸۹ نفر و تعداد خانوار معادل ۶۷و بعد متوسط خانوار۵/۸ نفر برآورد نموده است و بالاخره بنا بر نتايج سرشماري نفوس و مسكن جمعيت روستاي تازه كند در سال ۱۳۷۵برابر ۳۷۰نفر گزارش شده است كه ۶۴خانوار با بعد خانوار ۵/۷۸ نفر زندگي مي كردند و در سال ۸۳ جمعيت ۳۷۷نفر و تعداد خانوار ۸۱خانوار با بعد متوسط ۴/۶۵ بوده است.و طبق آخرین سرشماری مرکز آماردر سال ۸۵ جمعیت ۳۹۷نفر و تعداد ۸۷خانوارمی باشد البته آمار و اطلاعات آخرین سرشماری (۹۰) بصورت دقیق اعلام نشده و دارای مشکل در مورد این روستا می باشد .

روستای تازه کند مرادلو    جعبه‌ابزار