قلعه روستای سهر


قلعه زیبای روستای سهر که نمایی زیبا به منطقه و روستای سهر داده است و یکی از نشانه های قدمت روستای سهر است رو به نابودی است.
هر ساله شاهد خرابی های بیشتر این اثر تاریخی هستیم.
http://wikiroosta.ir/جعبه‌ابزار