قنبرلو


شهرستان اردبیل استان اردبیل

قنبرلو ازآبادی های دهستان انی دربخش مرکزی شهرستان گرمی استان اردبیل است که دربین ۳۹درجه و۱ دقیقه و ۳۱ثانیه عرض شمالی ازخط استوا و ۴۸درجه و ۸دقیقه و ۴۵ثانیه طول شرقی ازنصف النهارمبدا درسمت شمال دهستان قرارگرفته است
ارتفاع روستای قنبرلو از سطح دریا ۱۰۰۰ مترمی باشد قنبرلو درفاصله ۷ کیلومتری از سمت شرقی مرکزشهرستان گرمی واقع است وراه دسترسی به آن ازطریق سه راهی اظماره است که برسرراه گرمی موران قراردارد
قنبرلو به مانند دیگرآبادی هایی نظیر زینگیر و قوزلو که درمجاورت شهر گرمی قرارگرفته انداز آبادی های کهن ودیرینه تاریخ این خطه به شمارمی آیندکه سندقدمت وکهنگی خودرادرطول سال های درازی به سینه سپرده ورازسربه مهرگذشته های دوررانهان داشته اند.سنگ فرشی در حدود یک کیلومتردرکوه های این آبادی است که با قدمت چندین هزارساله خود اقتداروعظمت گذشته های دور رابه نمایش می گذارد
امروزه ؛ قنبرلو آبادی متوسطی است که درفاصله کمی ازشهرستان گرمی سکونتگاه ۴۲ خانوارازاهالی این منطقه راکه جمعیتی بالغ بر۲۰۸نفرهستندتشکیل می دهد.
زراعت ؛کشاورزی ؛باغداری ودامداری شغل غالب اهالی این آبادی متوسط راتشکیل می دهد

فهرست مندرجات
۱ - منابع

منابع[ویرایش]

فرهنگ الفبایی آبادی های استان اردبیل ؛ داودکیانیجعبه‌ابزار