قهنویه


روستایی در شهر مبارکه اصفهان به نام قهنویه.جعبه‌ابزار