قوزلو


ابهام زدایی
روستای قوزلو شهرستان ملکان
روستای قوزلو از توابع بخش انگوت شرقی شهرستان گرمی میباشدجعبه‌ابزار