لاورده


بازديد فرماندار کنگان از پروژه آبرساني لاورده و لاورگل

فرماندار کنگان و تني چند از مديران دستگاه هاي اجرايي اين شهرستان از پروژه در حال اجراي آبرساني به روستاهاي لاورده و لاورگل بازديد کردند و از نزديک در جريان فعاليتهاي آبرساني اين دو روستا قرار گرفتند.به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر، در جريان اين بازديد مدير امور آب و فاضلاب روستايي شهرستان کنگان با اشاره به آغاز عمليات اجرايي فاز ۲ خط انتقال آب اين دو روستا، اظهارداشت: طول اين خط انتقال ۱۲ کيلومتر مي باشد و منبع تأمين آب آن يک حلقه چاه مي باشد. مهندس مهروز افزود: با اجراي اين خط انتقال آب زمينه تامين آب بهداشتي ۹۶ خانوار اين دو روستا با جمعيتي حدود ۴۳۶ نفر تأمين خواهد شد.وي در خصوص ميزان اعتبار اين پروژه گفت: کل اعتبار اختصاص يافته جهت اجراي اين طرح ۴۳ ميليارد ريال مي باشد که از محل اعتبارات نفت و گاز و رهبري تأمين شده است.فرماندار شهرستان کنگان نيز ضمن قدرداني ازتلاش ها وبرنامه هاي مسئولين شرکت آب وفاضلاب روستايي، بر تخصيص اعتبارات لازم جهت اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب روستايي اين شهرستان تاکيد کرد.جعبه‌ابزار