لاین


نگاهی اجمالی به تاریخ "لاین"

در دهانه دره «هزار مسجد» واقع در ۳۵ كيلومتري شمال غربي كلات نادري و ۱۵۰ كيلومتري جنوب شرقي درگز در جائي كه امروز به نام «لاين نو» شهرت دارد ، آثار و بقاياي يك شهر كوچك اسلامي متعلق به حدود ۱۰۰۰ سال پيش قابل تامل و مطالعه مي باشد،جائي كه بي گمان در افق تاريخي مورد اشاره حلقه ارتباطي پراهميتي بين مراكز مهم تر نيشابور، مرو و افراسياب (سمرقند) بوده است.
باشگاه کشاورزان جوان روستای لائین    جعبه‌ابزار