ماشی


شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان
شهرستان شوش استان خوزستانجعبه‌ابزار