مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان


جهت گيري هاي اصلي مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۲h
سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي
تكميل طرحهاي نيمه تمام
با استفاده از تسهيلات بانكي و سرمايه گذاري افراد به منظور افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي و محصولات فرآوري شده.
تلاش جدي براي افزايش بهره وري عوامل توليد
به منظور كاهش هزينه هاي توليد، افزايش درآمد بهره برداران، سودآوري فعاليت ها و در نهايت اقتصادي شدن توليدات.
توجه ويژه به تغيير الگوي كشت
با توجه به شرايط منطقه اي و اقليمي و محدوديت شديد منابع آب با رويكرد تبديل زراعت هاي با مصرف آب بالا به باغ و گياهان علوفه اي با توجه به مزيت هاي نسبي اينگونه كشت ها براي استان و كشور.
حمايت جدي از توليد محصولات ويژه
(توليد محصول با رعايت حد مجاز آنتي بيوتيك ها و باقيمانده سموم) با هدف تأمين بخشي از نياز داخل و بازارهاي صادراتي.
اصلاح فرآيندهاي ارائه خدمت به مراجعين و بهره برداران
در جهت افزايش سرعت و دقت در انجام خدمات.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان    جعبه‌ابزار