مرکز آمار ایران


مرکزآمار ایران وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است. ساختار این مرکز از نظر تشکیلاتی با توجه به فرایند طرحهای آمار گیری یعنی مراحل طرح موضوعی ، تهیه طرح فنی ، اجراء واستخراج و پردازش داده ها طراحی شده وشامل ۳ معاونت و يك مركز فناوري است :
معاونت طرح‌های آماری و آمارهاي ثبتي
معاونت اقتصادي و محاسبات ملي
معاونت توسعه منابع، پشتيباني و امور استان ها
مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات


معاونت طرحهای آماری و آمارهاي ثبتي[ویرایش]

از جمله وظایف اصلی این معاونت ، بررسی و شناخت نیازهای آماری کشور و تعیین اولویتها با توجه به نیازهای مبرم مدیریتی کشور و بهنگام نگاهداشتن آن در زمینه های مختلفی از جمله جمعیت ، نیروی انسانی ، هزینه و درآمد خانوار ، کشاورزی (زراعت ، دامداری و شیلات و ...) صنعت و معدن و انرژی (برق ، گاز ، آب و ...) ، ساختمان (مسکونی و غیرمسکونی )، ارتباطات (حمل و نقل و بار و مسافر و ارتباطات )، بازرگانی و خدمات و ... می باشد.

← دفاتر تابعه
دفتر روش شناسي آماري و طرح هاي نمونه گيري
دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
دفتر صنعت ، معدن و زيربنايي
دفتر کشاورزی
دفتر فرهنگي، بازرگاني و خدمات

معاونت اقتصادي و محاسبات ملي[ویرایش]

از جمله وظایف عمده این معاونت مطالعه پیشنهادهای بین المللی در ارتباط با حسابهای ملی و انطباق آن با مقتضیات کشور براساس سیستم حسابهای ملی ، بررسی و شناخت نیازهای آماری در زمینه شاخصهای قیمت ، شناسایی منابع تولید آمار و جمع آوری آمارهای تولیدی ، بررسی فرآیند تولید آمارهای ثبتی در دستگاههای اجرایی ، تهیه طرحهای آماری در زمینه های مختلف و ... است.

← دفاتر تابعه
دفتر حساب هاي اقتصادي
دفتر شاخص قیمت ها
دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سياست هاي كلان
دفتر استانداردها و نظارت بر طرح هاي آماري
دفتر نقشه و اطلاعات مكاني

معاونت توسعه منابع، پشتيباني و امور استان ها[ویرایش]

از جمله وظایف عمده این معاونت مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی کارکنان ، وصول اعتبارات مرکز آمار ایران براساس تخصیص سازمان مدیریت و بر نامه ریزی ، نظارت برحسن انجام امور واحدهای تحت سرپرستی و اجرای مقررات اداری و استخدامی ، تهیه و صدور کلیه احکام استخدامی ، تهیه و تدارک ملزومات ، ثبت نامه های وارده و توزیع آنها و ... می باشد .

← ادارات كل تابعه
اداره كل توسعه منابع انساني و پشتيباني
اداره کل امور مالی و ذي حسابي

مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات[ویرایش]

از جمله وظایف عمده این مركز تجزیه ، تحلیل ، تهیه و تنظیم سیستمهای ماشینی و غیرماشینی برای طرحهای موضوعی و آماری ، هماهنگی و اظهار نظر در مورد سیستمهای طراحی شده ، مکانیزه کردن نقشه های آماری و اصلاح و بهنگام سازی آنها، تهیه فهرست موضوعی مجموعه کدها، تهیه الگوهای انتشاراتی مطلوب ، اطلاع رسانی اطلاعات آماری ، تهیه و فروش نشریات آماری ، راهنمایی مراجعان به مرکز آمار ایران در زمینه اخذ اطلاعات و ... است .

← معاونت هاي تابعه
معاونت پایگاه های اطلاعاتی
معاونت سیستم و خدمات نرم‌افزاری
معاونت شبکه و خدمات رایانه ای

پیوندها[ویرایش]

مرکز آمار ایران    جعبه‌ابزار