مشارکت


حقوقی مشارکت حقوقی قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می کند و از این طریق در سود آن ها شریک می شود.رده‌های این صفحه : عقود اسلامی | اقتصاد اسلامی
جعبه‌ابزار