معرفی دهستان خنجشت


مطالعات پايه و تشخيص وضعيت موجود
۱-پيشينه و زمينه
۱-۱-موقعيت سياسي و جغرافيايي روستا
روستاي خنجشت از آبادي هاي اقماري تحت نفوذ دهستان خنجشت از توابع بخش مركزي شهرستان اقليد مي باشد.اين روستا در مختصات ۵۲ درجه و ۴۲ دقيقه طول جغرافيايي و مختصات ۳۰ درجه و ۳۵ دقيقه عرض جغرافيايي در ارتفاع متوسط ۲۴۰۰ متري از سطح آبهاي آزاد واقع شده است.از لحاظ وضعيت توپوگرافي اين روستا در يك منطقه جلگه اي واقع شده و نوع راه آبادي از نوع آسفالته مي باشد.از نظر توپوگرافي اين روستا از شمال و شرق به ارتفاعات و ازغرب و جنوب به اراضي كشاورزي محدود مي شود.
طبق سرشماري سال ۱۳۸۵ اين روستا داراي ۲۳۶۸ نفر جمعيت و۵۳۵ خانوار بوده است .روستاي خنجشت از لحاظ موقعيت سياسي – اداري –انتظامي داراي شوراي اسلامي روستا ، مركز خدمات روستايي و شركت تعاوني روستايي مي باشد.
۱-۲-پيشينه تاريخي روستا
به گفته مردم محلي قدمت اين روستا به ۱۲۰۰ سال قبل بر ميگردد.در وجه تسميه روستا گفته مي شود در زمان افراسياب فرزند وي به نام گشتاسب توسط دشمن در جنگ اسير مي شود و در داخل پوست گاو او را قرار مي دهند.افراسياب جهت آزاد سازي گشتاسب به جنگ با آنها مي پردازد كه در اين جنگ كشته مي شود.
۱-۳- بررسي طرح هاي فرادست مصوب
۱-۳-۱- نقش و جايگاه روستا در طرح هاي فرادست
در طرح ناحيه اي شمال استان در روستاهاي خنجشت به همراه چند روستاي ديگر نظير حسن آباد و آسپاس به عنوان مركز مجموعه در نظر گرفته شده اند.
همچنين در طرح پويش هفت اين روستا به عنوان يك سكونتگاه سطح ۴ خدماتي در نظر گرفته شده است كه در مقايسه با سطح بندي وزارت مسكن،همان مركز حوزه قلمداد مي شود.
۱-۳-۲-خدمات پيشنهادي طرح هاي فرادست
با توجه به نياز سنجي منطبق بر ظوابط و استاندادهاي تهيه طرح هاي هادي روستايي و همچنين طرح ناحيه شمال و مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري مهمترين خدمات و امكانات پيشنهادي در روستاي خنجشت به شرح زير مي باشد:
واحد هاي صنعتي و معدني ،ناحيه صنعتي ،مجتمع هاي توليد كشاورزي(زراعت،باغباني،دام،طيور ،شيلات و آبزيان )متناسب با استعداد هاي منطقه،مسجد،شركت تعاوني،دفتر ترويج روستايي ،دفتر دامپزشكي و داروخانه دامي ،دفتر تلقيح مصنوعي و اصلاح نژاد دام ،تعميرگاه ماشين آلات كشاورزي و نقليه ،مركز آموزش و ترويج صنايع دستي و خانگي ،مركز آموزش فني و حرفه اي ،جهاد دهستانةخانه سازماني.جعبه‌ابزار