معرفی شهرستان


فرم معرفی شهرستان
مشخصات کلی شهرستان
اوضاع طبیعی
اوضاع انسانی و فرهنگی
اوضاع اقتصادی شهرستان
اوضاع اجتماعی وسیاسی
نامگذاری شهرستان و وجه تسمیه
مرکزیت شهرستان

فهرست دیگر
فهرست مندرجات
۱ - مقدمه
۲ - مشخصات عمومی
۲.۱ - معمای وجه تسمیه
۲.۲ - وضعیت جغرافیایی
۲.۲.۱ - موقعیت، حدود و وسعت
۲.۲.۲ - ناهمواری ها
۲.۲.۳ - منابع آب
۲.۲.۴ - آب و هوا
۲.۲.۵ - باد های محلی
۲.۲.۶ - پوشش گیاهی
۲.۲.۷ - پوشش حیوانی
۲.۲.۸ - خصوصیات مساکن
۳ - وضعیت بهداشتی
۳.۱ - قشربندی اجتماعی
۴ - نهادهای اجتماعی
۴.۱ - ساخت خانواده
۴.۲ - نهاد ازدواج
۴.۳ - تعلیم و تربیت در خانواده
۴.۴ - مذهب
۵ - ساخت اقتصادی
۵.۱ - زراعت
۵.۱.۱ - زمین
۵.۱.۲ - آب و آبیاری
۵.۱.۳ - نیروی شخم
۵.۱.۴ - نیروی انسانی
۵.۱.۵ - نهاده های زراعی
۵.۲ - دامداری
۵.۲.۱ - شیوه دامداری
۵.۲.۲ - فراورده های دامی
۵.۳ - باغداری
۵.۴ - صنایع دستی
۶ - فرهنگ عامه مردم
۶.۱ - آداب و رسوم
۶.۲ - برخی اعتقادات مذهبی
۶.۳ - نمونه هایی از طبابت عامیانه
۶.۴ - سایر عناصر فرهنگ عامیانه
۶.۵ - ضرب المثلها
۷ - منابع
۸ - پیوندهاجعبه‌ابزار