مفهوم توسعه پایدار روستایی


توسعه يك مفهوم چند بعدي و داراي بار ارزشي است.يعني توسعه جرياني است چند بعدي و پيچيده كه در خود تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت كل نظام اقتصادي- اجتماعي را به همراه دارد. علاوه بر افزايش و بهبود در ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگوني اساسي در ساخت هاي نهادي، اجتماعي، اداري و همچنين ايستارها و وجهه نظرهاي عمومي مردم است، توسعه در بسياري موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز در بر مي گيرد(lehman,۱۹۷۹:۹ )(به نقل از ازكيا،۱۳۸۴: ۲۷). اين تعريف از توسعه بر بهبود و دگرگوني اساسي ساختارهاي سنتي تاكيد دارد اما مفهومي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه توسعه و دگرگوني بايد به گونه اي باشد تا همه ابعاد ساخت ها با همديگر به وحدت رسيده و و نسل هاي آينده و محيط زيست در اين توسعه لحاظ گردد. چيزي كه در توسعه پايدار به آن توجه ويژه اي شده است.


مفهوم توسعه پایدار روستایی[ویرایش]

توسعه پايدار روستايي عبارتست از وحدت ميان ابعاداجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي به منظور بالا بردن سطح معيشت و رفاه مردم روستايي است. در توسعه پايدار روستايي توجه به عوامل زيست محيطي از اهميت بسياري بر خوردار مي باشد.
توسعه پايدار روستايي يكي از اهداف اساسي سياست گذاري هاي كلان در همه كشورها و بخصوص در ايران است.چه توسعه پايدار يك مفهوم كلي و در ارتباط با ابعاد مختلف زندگي روستاييان و همچنين رابطه اين ابعاد با محيط پيرامون مي باشد.
در سيستم جديد مديريتي كشور، مديريت روستاها به شوراها و دهياري ها سپرده شده است. مديريت روستايي در فرايند توسعه روستايي يكپارچه و پايدار نقش اساسي دارد. مديريت روستايي در واقع فرايند سازماندهي و هدايت جامعه و محيط روستايي از طريق شكل دادن به سازمان ها ونهادهاست. اين سازمان ها و نهادها، ابزار يا وسايل تامين هدف‌هاي جامعه روستايي هستند. هدف‌هايي كه مردم آن را ترسيم مي‌كنند و مي‌پذيرند. همچنين مديريت توسعه روستايي فرايند چندجانبه‌اي است كه شامل سه ركن مردم، دولت و نهاد‌هاي عمومي هستند. در اين فرايند با مشاركت مردم و از طرق تشكيلات و سازمان‌هاي روستايي برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه روستايي تدوين و اجرا گرديده و تحت نظارت و ارزشيابي قرار مي گيرد(رضواني،۱۳۸۳: ۲۱۱).

پیوندها[ویرایش]

سایت توسعه پایدار و جغرافیاجعبه‌ابزار