مقالات توسعه روستایی


بینش و روش در پژوهش‌های دانش بومی و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار روستایی


توسعه روستايي و رفاه اجتماعي[ویرایش]

برخی چالشها در ادارة امور روستاها و مدیریت برنامه های توسعة روستائی
نقش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در توسعه روستایی ایران
چگونگي و جایگاه توسعه روستایی در برنامه‌های توسعه
مميزي علم توسعه روستايي در ايران
بررسي دانش بومي دامداران کوچرو ايل ترکاشوند(دورنماي توسعه پايدار)
رابطه توسعه‌روستايي‌باتوسعه كشاورزي ازطريق پايدارسازي درآمدهاي كشاورزي
راهكارهاي ترويج توليد محصولات ارگانيك از ديدگاه کارشناسان جهادکشاورزي استان زنجان
تحليل و بررسي وضعيت سلامت در توسعه روستايي کشور ايران
نقش تسهیلگران زن در ایجاد گروه‌های مستقل زنان روستایی راهکاری در جهت توسعه پایدار روستایی
ارزيابي تجربه حضور زنان در مديريت توسعه روستايي ايران
بررسي جامعه شناختي تحولات روستايي در ايران از منظر مطبوعات
روستا و روستايي در نگاه محمدعلي جمالزاده
نقش و جایگاه مشارکت در برنامه‌ریزی توسعه روستایی ایران
تحليل وضعيت موجود سازمان‌هاي مردم نهاد در توسعه روستايي ايران
بررسي مشاركت روستاييان در روند تحول کمي و کيفي مساکن روستايي
بررسي عوامل مؤثر برعدم مشارکت زنان روستايي در برنامه‌هاي توسعه روستايي
ارائه يک مدل براي بررسي گرايش روستائيان به مشارکت در طرحهاي توسعه روستايي با بررسي موردي روستاي سراب حمام
تحليل برنامه‌هاي آموزشي آموزشگران برنامه‌هاي آموزشي - ترويجي از نظر زنان راهکاري جهت توانمندسازي روستاييان
بررسي عوامل تأثيرگذار بر دانش فني گندم‌کاران تحت پوشش ناظران گندم گامي در جهت دستيابي به توسعه پايدار در توليد گندم
بررسي نقش و جايگاه توسعه روستايي در برنامه‌هاي پنج ساله توسعه
ابريشم‌كشي در بخش بايگ
شناخت فرهنگ فقر روستاييان
توسعه روستايي مبتني بر توسعه کشاورزي با تأکيد بر کشت محصولات استرتژيک
بررسي عوامل مؤثر در عدم مشارکت روستاييان در فرآيند مديريت روستايي
توليد محصول زعفران و نقش آن در توسعه اقتصادي مناطق روستايي محروم خراسان
بررسي نقش دهيار به‌عنوان مديريت نوين روستايي بر توسعه روستايي
جايگاه توسعه روستايي در برنامه پنجم توسعه كشور
تحليل سطوح محروميت و بهرهمندي زنان روستايي در ايران برمبناي عوامل جغرافيايي
تحولات اجتماعي و توسعه روستايي و عشايري
روش مدرسه درمزرعه؛رهيافتي براي‌رسيدن‌به پايداري منابع‌طبيعي وتوسعه پايدارروستايي
مديريت راهبردي توسعه روستايي، چالش ها و چشم‌انداز آن در ايران
تحقيق کيفي و توسعه روستايي از نظريه تا عمل
بررسي نقش مشاركت در فرآيند اجرايي پروژه هاي عمراني

توسعه ملي و توسعه محلي[ویرایش]

روستا و نظام بهره برداري دهقاني متأثر از سياست هاي كشاورزي در ايران(با تأكيد بر وضعيت روستا و كشاورزي دزفول، شمال خوزستان)
مديريت پايدار كشاورزي در اكوسيستم هاي خشك با تأكيد بر نظام عشايري جنوب شرق كشور
ارزيابي تهيه طرحهاي هادي روستايي با تاکيد بر مشارکت روستاييان
الگوي برنامه‌ريزي خدمات گردشگري: ابزار مدرنيزاسيون در روستاهاي داراي جاذبه
نقش نظام هاي بهره‌برداري در توسعه يكپارچه کشاورزي و روستايي
تنوع بخشي فعاليتهاي اقتصادي غيرکشاورزي و پايداري سکونتگاههاي روستايي
رويکرد توسعه محلي «يك دهستان، يک محصول»
مقاوم‌سازي معماري خشتي روستايي ايران، راهکاري به سوي توسعه پايدار
نقش همسازي سنت و مدرنيته در توسعه گردشگري روستايي
نقش اعتبارات نوسازي مساکن روستايي در تغيير شيوه زندگي روستايي
اثرات اکوتوريسمي سدها در توسعه پايدار نواحي پيرامون خود
كاربرد تجزيه‌وتحليل سلسله مراتبي دراولويت‌بندي عوامل مؤثر برتوسعه روستايي
توليد غذا و مسائل زيست محيطي: به سوي آينده‌اي پايدار در مناطق روستايي
تحليل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري روستايي براي رسيدن به توسعه پايدار روستايي با استفاده از مدل SWOT
توسعه پايدار روستايي با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در بخش كشاورزي
بررسي ديدگاه کارشناسان حقوقي در زمينه قوانين حقوقي مالکيت اراضي زراعي
ارزيابي پذيرش مردمي سناريوهاي سيستم‌هاي جمع‌آوري آبهاي سطحي، جهت نيل به توسعه پايدار در استان بوشهر
تحليل فضايي عوامل مؤثربرتوسعه نواحي مرزي‌روستايي شهرستان‌سراوان وسيب وسوران
به‌کارگيري يک شيوه‌ي ساده‌ي جمع‌آوري آب در زاهدان با تأکيد بر مديريت مشارکتي
بررسي قابليت‌ها و تنگناهاي توسعه گردشگري روستايي
گردشگري پايدار و نقش آن در توسعه پايدار مناطق روستايي
بررسي نقش گردشگري در توسعه روستايي
نقش خانه هاي دوم در توسعه پايدار نواحي روستايي
راهکارهاي بهبود منابع آبي براي دستيابي به توسعه پايدار کشاورزي
رابطه متقابل بين شهر و روستا
بررسي نقش دهياران در فرآيند توسعه روستايي
تحليلي بر مديريت سنتي و نوين محلي و اثرات آن بر توسعه روستايي
فرصت ها و چالش های توسعه گردشگری روستایی در شهر همدان
ضرورت ها و استلزامات آمايش سرزمين ونظام هاي کشاورزي پايدار در توسعه پايدار روستايي
اولويت‌بندي روستاهاي دهستان جبل (بخش کوهپايه- استان اصفهان) در راستاي برنامه‌ريزي توريسم براساس شاخص‌هاي زيرساختي
محاسبه شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد براي مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان طي سالهاي ۸۸-۱۳۶۳
بررسي عوامل مؤثر بر تحول معماری مسکن روستایی
گردشگری و توسعه روستایی در ایران
توسعه پايدار و مفاهيم آن در بافت و مسکن روستايي سيستان
شناسايي و اولويت‌بندي موانع مرتبط با عدم توسعه گردشگري در حوزه بازاريابي و تبليغات با استفاده از تکنيک دلفي
سنجش ميزان پايداري و ناپايداري مکاني روستايي براساس معيارها و شاخصهاي محيطي (حوزه خانخودي سمنان)
کاربرد تکنيک Topsis در مکان گزيني صنعت پرواربندي در مناطق روستايي و تحليل پيامدهاي آن براساس مدل Swot
تحليل سازه‌هاي مؤثر بر توسعه گردشگري روستايي در راستاي دستيابي به توسعه پايدار روستايي
نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي
ارائه‌ي الگويي متفاوت در سامان‌دهي فضايي سكونتگاه‌هاي روستايي
الگوي بهينه سازماندهي‌فضايي‌روستاهاي بخش لاجان باتأکيدبرتوسعه يکپارچه ناحيه‌اي
شناسايي و تحليل پيامدهاي مثبت توسعه گردشگري در روستاي گازرخان، استان قزوين
سنجش و تحليل وضعيت توسعه‌يافتگي روستايي شهرستان زاهدان
بررسي و تعيين ميزان رضايت مردم از عملکرد شورا و شهرداري شهر مُهر و ارايه راهکارهاي اجرايي جهت توسعه اين منطقه
برنامه پنج ساله توسعه روستايي: سال‌هاي ۱۳۹۰-۱۳۹۴
توسعه روستايي دراستان سيستان وبلوچستان نمي‌تواندبرکناراززندگي عشايري ديده شود
تحليلي بر ميزان توسعه‌يافتگي نواحي روستايي دهستان هاي شهرستان اصفهان
برنامه‌ريزي روستايي درسطح محلي و جايگاه آن در برنامه‌هاي توسعه كشور
ارزيابي طرح هاي آمايش ملي و ناحيه اي در كشور از منظر توسعه روستايي

گردشگري و نقش آن در توسعه اقتصادي اجتماعي روستايي منطقه شمال قزوين

ضرورت توجه به اثرات گردشگري در توسعه پايدار روستا
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستايي
نقش و كاركرد طرحهاي مناطق ويژه گردشگري در توسعه روستايي
بهينه‌سازي الگوي سازماني- اجرايي ساخت و ساز مسکن روستايي با رويکرد برنامه‌ريزي دانايي محور
استراتژي مناسب براي بهره برداري هاي كوچك كشاورزي در ايران
ظرفيت سازي توسعه روستايي دربرنامه هاي توسعه استان سيستان و بلوچستان

اشتغال، کارآفريني و سرمايه‌گذاري در توسعه روستايي[ویرایش]

بررسي و تحليل افزايش قيمت مواد غذايي بر فقر روستايي در ايران
تبيين كارآفريني پايدار روستايي به‌عنوان يك ضرورت استراتژيك در توسعه ملي
بررسي عوامل مؤثر بر وضعيت فعاليت بنگاه‌هاي صنايع تبديلي و تکميلي
کاربرد تحليل شبکه اجتماعي فرصتي جهت دستيابي به توسعه روستايي
شناسايي بخش‌هاي کليدي اشتغال‌زاي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از جدول داده – ستانده با تأکيد بر بخش کشاورزي
تحليل اثرات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اقتصاد روستايي
توسعه اشتغال و كاهش بيكاري در مناطق روستايي كشور؛ دلالت‌ها و سياست‌ها
بررسي نحوه توزيع بنگاههاي اقتصادي در مناطق مختلف استان كرمان و نقش دولت در توسعه روستايي و ملي كشور
تأثير وضعيت اقتصادي بر شرايط اکولوژيکي مراتع حريم روستا
شناسايي و اولويت‌بندي چالش‌هاي پيش روي تعاوني‌هاي توليد روستايي
سرمايه فکري و عملکرد مالي شرکت‌ها
نقش فناوري‌اطلاعات درافزايش‌سطح مشاركت‌مناطق روستايي‌ايران درتوسعه اقتصاد ملي
نقش کارآفرینی در توسعه روستاها
[[ضرورت به‌کارگيري صنایع کوچک در روستا جهت دستيابي به توسعه اقتصادي در ايران ]]
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر ارزش افزوده کشاورزي در روستاها با استفاده از الگوي خودتوضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL )
[[نقش اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستايي]] بخش شيب آب شهرستان زابل
بررسي مؤلفه هاي کارآفرينانه روستايي با رويكرد توسعه پايدار روستايي در استان هاي سيستان و بلوچستان و کرمان
تحليل عاملي عوامل موفقيت تعاوني هاي کشاورزي
مطالعه عوامل مؤثر بر ارتقاي سطح آمادگي الکترونيک مناطق روستايي ايران
منابع و اعتبارات خرد در توسعه روستایی
نقش نيروي انساني كارآزموده در توسعهي اقتصادي جامعه روستايي و کشاورزي
سرمايه اجتماعي ومشاركت اجتماعي كشاورزان خرده‌پا درروستاهاي شهرستان كرمانشاه
اندازه‌گيري نابرابري درآمدي مناطق روستايي کشور در سال‌هاي منتخب ۱۳۶۸ الي ۱۳۸۸ (سال‌هاي اجراي برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
بررسي رويكرد اشتغال، كارآفريني و سرمايه‌گذاري درتوسعه روستايي ايران
محاسبه مزيت نسبي توليدِ سيب‌زميني استان همدان و مقايسه آن با کل کشور
نقش سيستم هاي نوآوري منطقه‌اي در توسعه روستايي
ارزيابي شرکت‌هاي تعاوني روستايي با استفاده از الگوي SWOT
بررسي‌تأثيرمهارت‌افراد فعال برميزان اشتغال‌آنان درنقاط روستايي استان کرمانشاه
تحليل عملکرد بازارچه مرزي بر روند توسعه فضايي کسب و کار و کارآفريني در روستاهاي پيرامون
بررسي دلايل رکود تعاونيهاي روستايي و ارائه راهکارهايي جهت افزايش نقش آنها در توسعه روستايي
بررسي راهکارهاي ايجاد کسب و کارهاي خرد روستايي با تأکيد بر کارآفريني روستايي
مروري بر سازماندهي تحقيق و توسعه و نقش آن بر شكل‌گيري نوآوري روستايي
بررسي ميزان توسعه کارآفريني روستايي با رويکرد نقش سرمايه اجتماعي در تعاونيهاي توليدي
نقش کارآفريني در رشد و توسعه منطقه‌اي و روستايي
بررسي نقش و جايگاه صندوقهاي خرد اعتباري در توسعه روستايي
بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت شاليکاران در پذيرش و اجراي طرح يکپارچه‌سازي و تجهيز و نوسازي شاليکاري
نقش صنايع دستي درتوسعه پايدارروستايي مطالعه موردي‌استان سيستان‌وبلوچستان
کارآفريني کشاورزي رهيافتي نوين در توسعه پايدار روستايي
بررسي ارتباط توسعه سرمايه انساني و توسعه کشاورزي در استان کرمان
تغيير و تحول جمعيت روستايي ايران
برآورد خط فقر در نقاط شهري و روستايي استان کهگيلويه و بويراحمد طي سالهاي(۱۳۸۸-۱۳۸۰)
نقش توليدات دستي زنان روستايي در اقتصاد محلي و توسعه گردشگري روستايي
برآورد خط فقر براساس هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي خانوارهاي شهري و روستايي در ايران
تحليلي بر نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگري روستايي استان فارس
بررسي عوامل موثر در مشارکت (اجتماعي و سياسي) مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان
تحليل تقاضاي خانوارهاي روستايي براي بخش حمل و نقل با استفاده از الگوي AIDS
بررسي تأثیر بورس کالای کشاورزی بر توسعه اقتصادی روستا
امکان‌سنجي فرصت‌هاي شغلي گامي موثر در جهت توسعه روستايي
نقش ICT (فناوري اطلاعات و ارتباطات) در توانمندسازي روستاها در ايران
بررسي مسائل و مشکلات تعاوني هاي نيمه فعال روستايي استان سيستان و بلوچستان و ارائه راهکارهايي جهت فعال نمودن آنها
بررسي توسعه روستايي با نگاه به رويکرد کارآفريني
نقش شركتهاي تعاوني توليد روستايي در دستيابي به توسعه پايدار برنج
بررسي نقش بازارهای محلی در توسعه اقتصادی روستایی
بررسي نقش اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستايي

جهاد اقتصادي در توسعه روستايي[ویرایش]

بررسي و پيش بيني اثر جهاني شدن اقتصاد بر توزيع درآمد در جامعه روستايي ايران با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
بررسي مقايسه‌اي عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر گرایش به توسعه کشاورزی
بررسي اثر توسعه روستایی بر رشد اقتصادی
بررسي نقش و کارکردهاي شوراهاي اسلامي روستايي در فرآيند توسعه روستايي
تحليل اثرات اقتصادي واجتماعي‌تأسيسات پارس‌جنوبي‌برساختارروستاهاي استان بوشهر
ارزيابي عملکرد دهياري‌ها در ايجاد اشتغال
بررسي مقايسه‌اي زمينه‌هاي مؤثر در مشارکت سياسي با تأکيد بر انتخابات محدوده
بررسي كاركرد شوراهاي اسلامي روستا با تأكيد بر جلب مشاركت‌هاي مردمي
بررسي عملکرد صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي و تعيين شاخص رضايتمندي آن
بررسي ميزان سرمايه گذاري بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني در استان سيستان و بلوچستان با تأکيد بر سرمايه گذاري در بخش تعاون روستايي
معرفي فعاليت هاي پيشرو براي سرمايه گذاري و توسعه روستاهاي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از محاسبه شاخص هاي قدرت انتشار، حساسيت و پراکندگي از طريق جدول داده - ستانده
عملکرد کميته امداد امام خميني(ره) سيستان و بلوچستان در حمايت از زنان خودسرپرست طي سالهاي ۹۰-۱۳۸۰

تجربه کشورهاي منتخب باشركت دانشمنداني ازكشورهاي مختلف[ویرایش]

بررسي اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه کشاورزی و جامعه روستایی (مقايسه كشور ايران و چين)
گردشگری روستایی تعاملی : مثال هايي از چين و فرانسه
کارآفريني موتور محرکه توسعه پايدار اقتصاد روستاهاي کشور(تجارب کشورهاي مالزي، هند، چين)
شناسايي نقش کارآفريني در توسعه روستايي با الگوبرداري از ۴ کشور جهان
کارآفرینی در روستاها و جایگاه آن در توسعه روستاییجعبه‌ابزار