موچان


طالقان استان البرز
اطلاعات کلی در باره روستای موچان
روستای موچان واقع عرض جغرافیایی ۳۶ ۱۲ ۲۷ و طول جغرافیایی ۵۰ ۳۵ ۴۰ و ۱۶۲۰ متر ارتفاع از سطح دریا از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستاهای لهران و میر از سمت شرق با روستای شهراسر از سمت جنوب با روستاهای عالی سر و تکیه ناوه و از سمت غرب با روستا ی خورانک همجوار میباشد.
از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.
نام های خانوادگی اهالی بومی روستای موچان طالقان:
- مطلبی
- سلطانی
- عابدی
- عابدینی

فهرست مندرجات
۱ - منبع

منبع[ویرایش]

http://mochan-geles.loxblog.comجعبه‌ابزار