میراث روستایی


«میراث روستایی حاصل تلفیق طبیعی فرهنگ و طبیعت است. میراث طبیعی و فرهنگی از ویژگی‌های جدایی ناپذیر جوامع روستایی‌اند. وجه «طبیعی» این میراث ناظر به بستر طبیعی استقرار روستا است وجه «فرهنگی» نیز عناصری را شامل می‌شود که در جوامع روستایی توسط انسان تولید شده، شکل گرفته و در تعامل دیرین با طبیعت به تکامل رسیده‌اند.» (Chiva, ۲۰۰۱)
روستا را مجموعه پیچیده ای از پدیده‌ها دانسته‌اند که ساکنان آن در شرایط زیست محیطی خاص، فراز و نشیب تاریخ را تجربه کرده و اندیشه‌ها و باورها و سنت‌هایی را آموخته‌اند. (فلامکی، ۱۳۸۹) در تعریف دیگر «روستا مجموعه ای از ساخته‌ها، رفتارها و باورهای انسانی است و آنچه که آن‌را پدیده ای منحصربه‌فرد می‌کند، از شاخصه های بومی و جغرافیایی- سرزمینی مکان سرچشمه می‌گیرد.» (حناچی، کوششگران، ۱۳۹۰: ۶۱)
میراث روستایی مهم‌ترین شکل میراث ساخته های بومی است، در منشور بین‌المللی «میراث بوم ساخت» آمده است که این میراث، سندی از تاریخ اجتماعی تلقی می‌شوند و با وجود آنکه ساخته بشر هستند، می‌توان آن‌ها را مخلوق زمان به شمار آورد. (فیلدن، یوکیلیتو، ۱۳۸۶) از آنجا که این ساخته‌ها حاصل جریان طبیعی «زندگی» است، میراث روستایی را میراث «زنده» (حناچی، کوششگران) و «میراث زندگی»[۱]     (Rouard, ۲۰۰۱:۵) نیز نامیده‌اند.
میراث روستایی اجزای مادی و غیر مادی در حوزه های وسیعی چون تاریخ، معماری، فرهنگ (شامل زبان‌ها، داستان‌ها، ترانه‌ها، موسیقی‌ها و رقص‌ها و غیره) تکنیک‌ها، مهارت‌های زندگی، محیط زیست، جانوران و گیاهان، مناظر و چشم اندازهای طبیعی و ساخته شده و مانند آن‌ها شامل می‌شود. طیف وسیعی از اشیاء ، مکان‌ها و مهارت‌ها می‌توانند به عنوان اجزاء میراث روستایی شناخته شوند. اما « هیچ شیء یا مهارتی به خودی خود میراث فرهنگی نیست بلکه معنی نهفته در آن است که آن‌را به بخشی از میراث تبدیل می‌کند. این معنی در ارزیابی رابطه شیء با زمان، به عنوان یک بردار خاطره، یا رابطه شیء با فضا به عنوان یک شناسه جغرافیایی و یا رابطه‌اش با جامعه به عنوان یک شاخص تعلق، مشخص می‌شود.» (Rouard, ۲۰۰۱:۵)

[۲]     life heritage

فهرست مندرجات
۱ - منابع و مآخذ

منابع و مآخذ[ویرایش]

- حناچی، پیروز و کوششگران، علی اکبر، (۱۳۹۰)، حفاظت و توسعه در بافتهای با ارزش روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران
- فلامکی، محمد منصور، (۱۳۸۹)، بینش روستاییان و روش بهسازی روستاییان ایران، گستره های معماری، نشر فضا، تهران
- فیلدن، برناردم و یوکلیتو، یوکا، (۱۳۸۶)، راهنمای مدیریت برای محوطه های میراث جهانی، پیروز حناچی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران
- Chiva, Isac ,(۲۰۰۱) , The rural heritage – a natural and cultural asset, journal of naturopa (council of Europe),Vol. ۹۵, pp: ۲۶-۲۷
- Fister, Peter,(۲۰۰۱) , Rural built architecture in Europe , journal of naturopa (council of Europe), Vol. ۹۵, pp:۱۰-۱۱
- Hinterstoisser, Hermann, (۲۰۰۱) , The multifunctionality of landscapes in rural areas in Austria, journal of naturopa (council of Europe),Vol. ۹۵, pp: ۱۴-۱۷
- Rouard, Jean-Claude,(۲۰۰۱) , Discovering, knowing and identifying the rural heritage, journal of naturopa (council of Europe),Vol. ۹۵, pp:۴-۶جعبه‌ابزار