نشریه توسعه محلی


نشریه توسعه محلی (روستائی-شهری) (نامه علوم اجتماعی سابق) دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، مجله ‌ای دانشگاهی است که تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ‌ای در حوزه توسعه محلی (روستائی-شهری)را منتشر می‌کند.
"برحسب نامه شماره ۶۰۵۰۹/۱۸/۳/ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ از طرف مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تغییر نام عنوان نشریه از «توسعه روستایی» به «توسعه محلی (روستائی-شهری)» موافقت گردید."
دریافت مقاله صرفاً از طریق سایت مجله صورت می‌گیرد و به مقالات ارسال شده به طرق دیگر ترتیب اثری داده نمی‌شود.
برای ارسال مقاله لازم است در سایت مجله (بخش ارسال مقاله) ثبت نام نموده و با استفاده از کد کاربری و رمزعبور خود مجددا وارد سایت شوید. سپس وارد صفحه شخصی خود شده و مقاله را به‌صورت الکترونیکی ارسال فرمایید. نویسندگان باید به مأخذ استخراج مقاله نیز اشاره نمایند که این مقاله از پایان نامه، طرح یا پروزه تحقیقاتی یا تحقیقات و مطالعات شخصی است یا از موارد دیگری است که این نکته باید در متن مقاله ذکر گردد. همچنین، مقاله مستخرج از پایان نامه صرفاً با اسم استاد راهنما (استاد مشاور در صورت درخواست استاد راهنما) و اسم دانشجو مورد بررسی قرار می‌گیرد و آوردن اسامی دیگری در مقاله مستخرج از پایان‌نامه، تخلف علمی محسوب شده و مورد قبول مجله قرار نخواهد گرفت

سایت مجله    جعبه‌ابزار