هریس


ابهام زدایی
روستای هریس شهرستان مرند
شهرستان هریس استان آذربایجان شرقیفهرست روستاهای شهرستان هريس[ویرایش]


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان بدوستان شرقي
اسبخان
برازين
بزوان
پارام
تركايش
خلج
موسالو / موسي لو/
ميان بازور
مينق
نمرور
صومعه
مقصودلو
موسالو / موسي لو
انديس

← دهستان خانمرود
تازه كندعليا
خانقاه
خوشگناب
شيران
گواروان
ناحيه
نوجه ده
نهران
هرزه ورز
هيق

← دهستان باروق
قزلجه خرابه / قزلجه زرين/
كرم جوان
قزلجه خرابه / قزلجه زرين

بشير

مواضع خان شرقي
خواجه

پاكچين

مواضع خان شرقي
خواجه
۳۱
تازه كندنهند
۱۶۹۰
مواضع خان شرقي
خواجه
۳۲
سولوجه
۱۷۱۰
مواضع خان شرقي
خواجه
۳۳
قشلاق پايين
۱۷۲۳
مواضع خان شرقي
خواجه
۳۴
قلعه لر
۱۷۲۴
مواضع خان شرقي
خواجه
۳۵
گمند
۱۷۲۷
مواضع خان شرقي
خواجه
۳۶
نهند
۱۷۴۲
مواضع خان شرقي
خواجه
۳۷
ونيار
۱۷۴۵
مواضع خان شرقي
خواجه
۳۸
تازه كندنهند
۲۰۱۴
مواضع خان شرقي
خواجه
۳۹
استيار
۱۶۷۴
مواضع خان شمالي
خواجه
۴۰
افشرد
۱۶۷۵
مواضع خان شمالي
خواجه
۴۱
امندي
۱۶۷۷
مواضع خان شمالي
خواجه
۴۲
باجاباج
۱۶۷۹
مواضع خان شمالي
خواجه
۴۳
تازه كندسرند
۱۶۸۷
مواضع خان شمالي
خواجه
۴۴
چاي كندي
۱۶۹۵
مواضع خان شمالي
خواجه
۴۵
چخماق بلاغ سفلي
۱۶۹۶
مواضع خان شمالي
خواجه
۴۶
چمن زمين
۱۶۹۷
مواضع خان شمالي
خواجه
۴۷
چنزق
۱۶۹۸
مواضع خان شمالي
خواجه
۴۸
چوبانلارسردارلو
۱۶۹۹
مواضع خان شمالي
خواجه
۴۹
دغدغان
۱۷۰۴
مواضع خان شمالي
خواجه
۵۰
ديبگلو
۱۷۰۵
مواضع خان شمالي
خواجه
۵۱
سرخه گاو
۱۷۰۸
مواضع خان شمالي
خواجه
۵۲
سرند
۱۷۰۹
مواضع خان شمالي
خواجه
۵۳
عباس اباد
۱۷۱۸
مواضع خان شمالي
خواجه
۵۴
قشلاق بالا
۱۷۲۲
مواضع خان شمالي
خواجه
۵۵
گويج
۱۷۳۰
مواضع خان شمالي
خواجه
۵۶
مشيراباد
۱۷۳۳
مواضع خان شمالي
خواجه
۵۷
نيچران
۱۷۴۳
مواضع خان شمالي
خواجه
۵۸
هفدران
۱۷۴۷
مواضع خان شمالي
خواجه
۵۹
هيق
۱۷۴۸
مواضع خان شمالي
خواجه
۶۰
سلوجه
۱۹۷۴
مواضع خان شمالي
خواجه
۶۱
احمدابادليقلي / احمدابادسفلي/
۲۶۹
بدوستان غربي
خواجه
۶۲
اربطان
۲۷۰
بدوستان غربي
خواجه
۶۳
اقاعلي لو
۲۷۱
بدوستان غربي
خواجه
۶۴
جانقور
۲۷۳
بدوستان غربي
خواجه
۶۵
جغناب
۲۷۴
بدوستان غربي
خواجه
۶۶
خرمالو
۲۷۶
بدوستان غربي
خواجه
۶۷
ساخسلو
۲۷۷
بدوستان غربي
خواجه
۶۸
سراي
۲۷۸
بدوستان غربي
خواجه
۶۹
شاملو
۲۷۹
بدوستان غربي
خواجه
۷۰
شهرك پايين
۲۸۰
بدوستان غربي
خواجه
۷۱
شهسواري
۲۸۱
بدوستان غربي
خواجه
۷۲
شيخ رجب
۲۸۲
بدوستان غربي
خواجه
۷۳
طرف
۲۸۳
بدوستان غربي
خواجه
۷۴
عبدالجبار
۲۸۴
بدوستان غربي
خواجه
۷۵
قراجه
۲۸۵
بدوستان غربي
خواجه
۷۶
قيزقاپان
۲۸۶
بدوستان غربي
خواجه
۷۷
گوي درق كندي
۲۸۷
بدوستان غربي
خواجه
۷۸
گيلدير / گيلدر
۲۸۸
بدوستان غربي
خواجه
۷۹
مركيد
۲۸۹
بدوستان غربي
خواجه
۸۰
وليلو
۲۹۰
بدوستان غربي
خواجه
۸۱
ينگجه
۲۹۱
بدوستان غربي
خواجه
۸۲
احمدابادليقلي / احمدابادسفلي
۱۶۷۱
بدوستان غربي
خواجه
۸۳
بيلوردي
۱۶۸۴
بدوستان غربي
خواجه
۸۴
جانقور
۱۶۹۲
بدوستان غربي
خواجه
۸۵
جيقه /جقه
۱۶۹۴
بدوستان غربي
خواجه
۸۶
اربطان
۲۰۱۳
بدوستان غربي
خواجه

رده‌های این صفحه : روستاهای شهرستان هریس
جعبه‌ابزار