هنرستان تربیت بدنی


هنرستاني است در شاخه فني وحرفه اي كه هنرجو علاوه بر دروس عمومي، در رشته تربیت بدنی در سطح دیپلم متوسطه آموزش مي بيندجعبه‌ابزار