هنرستان فنی


هنرستانی است که در آن هنرجو علاوه بر آموزش دروس عمومی، در يكي از رشته های مربوط به زمينه صنعت آموزش مي بيند.جعبه‌ابزار