هنرستان کاردانش


هنرستانی است که در آن دانش آموز علاوه بر دروس عمومی،آموزش های مهارتی(یک یا چند استاندارد مهارت و دروس تکمیل مهارت) مربوط به یکي از رشته های مهارتی را فرا می گیرد.جعبه‌ابزار