واسنجی یا کالیبره کردن ردیف کار گندم


کشت بذور با دستگاههای ردیف کار و خطی موجب یکنواختی پراکنش بذور گندم از نظر تراکم و عمق کاشت در سطح مزرعه می شود. هر نوع عیب و نقص در دستگاه خطی کار گندم سبب بهم خوردن یکنواختی و کسب نتیجه نامطلوب از زراعت گندم می گردد.
کشت بذور با دستگاههای ردیف کار و خطی موجب یکنواختی پراکنش بذور گندم از نظر تراکم و عمق کاشت در سطح مزرعه می شود. هر نوع عیب و نقص در دستگاه خطی کار گندم سبب بهم خوردن یکنواختی و کسب نتیجه نامطلوب از زراعت گندم می گردد. بنابراین رفع هر نوع عیب و نقص از دستگاه خطی کار قبل از شروع کشت اولین قدم مهم در کاشت گندم است. دومین گام مهم تطبیق دادن دستگاه خطی کار با نوع بذر گندم و شرایط سطح مزرعه می باشد. روی جعبه بذر دستگاه ردیف کار جداولی به عنوان راهنمای کلی در مورد میزان مصرف بذر وجود دارد. مبنای این جداول اندازه استاندارد هر بوشل بذور گیاهان زراعی مختلف می باشد. وزن استاندارد هر بوشل گندم ۲۷ کیلوگرم می باشد. ارقام مختلف گندم بدلیل داشتن اندازه و وزن بذر متفاوت ممکن است استاندارد آنها متغیر باشد. سیستم های سنجش بذر بر مبنای حجم بذر یعنی اندازه آن و هم چنین وزن بذر می باشند. اگر دو رقم بذر گندم از نظر اندازه و وزن بذر اختلاف داشته باشد در صورت تنظیم دستگاه خطی کار مقدار بذر مصرفی متفاوت بدست می آید. به همین دلیل ، سیستم های سنجش بذر برای داشتن یک تراکم گیاهی مطلوب در واحد سطح بایستی در مورد هر مزرعه واسنجی شوند. جمعیت گیاهی مطلوب و مورد نیاز در زمان برداشت محصول ، تعیین کننده مقدار بذر لازم برای کاشت می باشد که با این جمعیت مطلوب حداکثر عملکرد گندم بدست می آید. به عنوان مثال ،اگر در یک منطقه برای کسب حداکثر عملکرد تعداد ۰۰۰/۱۲۵/۳ بوته در هکتار در زمان برداشت مورد نیاز باشد. برای دستیابی به این جمعیت گیاهی مورد نظر ، بایستی تلفات بوته های گندم در مزرعه برآورد شود. این تلفات اغلب حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۴۰% می باشد. اغلب بین ۱۰ تا ۲۰ درصد تلفات در اثر عوامل آفات ، بیماریها ، رقابت علف های هرز و آسیب دیدن بذر در مراحل مختلف قبل از کاشت و در زمان کاشت بوجود می آید. تعدادی از بذور گندم جوانه نمی زنند و سبز نمی شوند و در مورد همه نوع بذر انجام تست جوانه زنی لازم می باشد. تلفات بذور در تست جوانه زنی در تعیین مقدار بذر لازم برای کاشت در نظر گرفته می شود. مقدار بذر لازم برای کاشت یک هکتار گندم به صورت ذیل تعیین می شود. ۱- تعداد ۱۰۰ دانه را شمارش و جدا کنید. برای کسب نتیجه دقیق انجام شمارش ۱۰۰ دانه ها به تعداد بیشتر بهتر است. ۲- تعداد ۱۰۰ دانه گندم را بر حسب گرم وزن کنید. ۳- تعداد بذر هر کیلوگرم بذر را محاسبه کنید. به عنوان مثال اگر وزن ۱۰۰ دانه گرم ۱۷/۳ گرم باشد. تعداد دانه در هر کیلو گرم بذر۳۱۵۴۶ =۱۰۰•۳.۱۷/۱۰۰۰ با توجه به تعداد بوته لازم برای هر هکتار که ۰۰۰/۱۲۵/۳ بوته می باشد. کیلوگرم بذر در هر هکتار ۹۹ = ۳۱۵۴۶/۳۱۲۵۰۰۰ اگر مجموع تلفات بذر و بوته را ۲۰ درصد در نظر بگیریم پس حدود ۱۲۰ کیلو بذر گندم برای هر هکتار بدست می آید. بر اساس تعداد بذر ریزش یافته توسط دستگاه خطی کار در یک فاصله مکانی معینی و با سرعت حرکت مشخص روش دقیق تعیین مقدار بذر مصرفی بدست می آید. هر چه سرعت حرکت تراکتور بیشتر باشد تعداد بذر کمتری نسبت به سرعت کمتر دستگاه خطی کار ریزش می یابد. با شمارش تعداد بذر ریزش یافته در هر یک متر ردیف کشت و فاصله ردیف ها می توان مقدار بذر مصرفی توسط دستگاه ردیف کار در سطح یک هکتار بدست آورد.
منبع: پایگاه تخصصی دانش کشاورزیجعبه‌ابزار