وزارت خانه عمران و توسعه ی روستا


اما و اگرهای تاسیس "وزارت خانه عمران و توسعه ی روستا"ایسکانیوز: زمزمه های تاسیس وزارت خانه عمران و توسعه ی روستا کم کم در مجلس شکل جدی تری به خود می گیرد جعفرقادری، نماینده مجلس و از پیگیری کنندگان این طرح با اشاره به اینکه "پیگیری امور روستاها متولی خاصی ندارد و نمایندگان در عملکرد دستگاه‌ها نسبت به سر وسامان دادن به امور روستاها ناراضی هستند" گفت: زمزمه هایی در مجلس برای تاسیس یک وزارتخانه در جهت توسعه و تعالی روستاهای کشور انجام گرفته که هدف از این کار این است که یک متولی برای توسعه و بهبود شرایط روستاها پیدا شود تا به اوضاع روستاهای کشور رسیدگی شود.
او افزود : شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که ریشه مسایلی چون فقر و بیکاری در روستاها سبب مهارت روستاییان به شهرها و ایجاد مشکلات دیگر میشود روستاییان نسبت به شهرنشینان درآمد کمتری دارند و از رفاه کمتری در حوزه خدمات اجتماعی برخوردارند.
قادری ادامه داد: البته با توجه به تعدیل چند وزارتخانه در جهت محدود و کوچک کردن دولت این طرح که یک وارتخانه دیگر داشته باشیم با طرح قبلی یعنی کوچک شدن دولت مغایرت دارد بنابراین اگر قرار به ایجاد و تاسیس این وزارتخانه صادر شود و تصمیم نهایی گرفته شود یکی از وزارتخانه ها تعطیل یا ادغام می شود و به جای آن این وزارت خانه تاسیس می گردد البته هنوز این مباحث در مجلس خیلی جدی نشده است و فقط نمایندگان برای پیگیری توسعه روستاها و رفع مشکلات آنها این مسایل را عنوان میکنندجعبه‌ابزار