وظایف اساسی مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در روستاها، مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور


وظايف اساسي مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در روستاها، مناطق كمتر توسعه يافته و محروم كشوربه شرح ذيل مي باشد :

هماهنگي با دستگاه هاي مربوط بمنظور ارتقاء و انسجام فرآيند سياستگذاري و برنامه ريزي در امور توسعه روستایی .
سياستگذاري ، برنامه‌ريزي ونظارت در جهت توسعه اشتغال ، حمايت از فعاليت‌هاي متنوع اقتصادي ، افزايش فرصت‌هاي شغلي و درآمدي در بخش‌هاي مختلف .
برنامه‌ريزي به منظور دست‌يابي به رشد و توسعه پایدار اقتصاد محلی در مجموعه هاي روستايي با همكاري ساير دستگاه هاي مربوط.
سياستگذاري و برنامه‌ريزي در راستاي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در امور زيربنايي و عمراني و اشتغال‌زايي .
هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط به منظور ظرفيت‌سازي و دست‌يابي به مديريت يكپارچه توسعه روستايي در سطح ملي ، منطقه‌اي و محلي.
تدوين شاخص‌هاي توسعه روستايي جهت لحاظ در برنامه‌هاي توسعه و ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي
ارزيابي روند تغييرات شاخص‌هاي توسعه اجتماعي ، اقتصادي وفرهنگي.
هماهنگي براي تحقق وظايف دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي توسعه متوازن و پايدار در روستاها ونظارت و ارزيابي ميزان كارايي و اثربخشي فعاليت‌ها و اقدامات دستگاه‌هاي اجراييمؤثر در امر توسعه روستايي .
هماهنگي با دستگاه‌هاي ذيربط در جهت ارتقاء جايگاه اجتماعي روستائيان در عرصه هاي مختلف تبليغي ،آموزشي و رسانه‌هاي جمعي و برنامه ريزي هاي اجتماعي.
برنامه ريزي در جهت توسعه فنآوري اطلاعات وارتباطات براي ارتقاء دانش ، آگاهي واطلاعات روستائيان .
مقايسه تطبيقي وضعيت شاخص توسعه روستايي ايران و آخرين وضعيت آمار مربوطه در ساير كشورها.
ارزيابي و طبقه‌بندي مناطق روستايي و محروم در طول برنامه‌هاي توسعه ، بر حسب ميزان برخورداري نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در سطح كشور.
تهيه و تدوين گزارشات ملي از برنامه هاي توسعه روستايي كشور .
پيگيري و هماهنگي با شوراهاي برنامه ريزي وتوسعه استانها و استانداران به منظور نظارت بر تحقق برنامه هاي توسعه روستايي و كنترل تغييرات شاخص هاي روستايي در استانها.
پيگيري ، هماهنگي و نظارت با دستگاه‌هاي ذيربط براي تامين منابع مالي ، اعتبارات وتسهيلات مورد نياز برنامه‌هاي توسعه روستايي.
پيگيري و هماهنگي و نظارت با دستگاه‌هاي ذيربط به منظور جلب همكاري مراكز و واحدهاي مالي و اعتباري براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان وكار آفرينان
تهيه طرح ها و برنامه هاي دراز مدت با هماهنگي ساير دستگاه هاي اجرايي به منظور افزايش شاخص سرمايه گذاري در صنايع كوچك و تبديلي ، صنايع دستي و صنايع غير مرتبط در بخش كشاورزي .
تهيه طرح هاو برنامه هاي دراز مدت با هماهنگي ساير دستگاه هاي اجرايي به منظور دستيابي به راهكارهاي عملي براي رشد و توسعه مشاغل به همراه آموزش هاي مهارتي و كاربردي متناسب با نيازهاي روستايي .
هماهنگي با تشكل‌هاو نهادهاي مربوط در خصوص جلب مشاركت روستاييان در حفاظت و احياء زيست بوم‌ها ، حيات وحش و منابع طبيعي و برنامه هاي توسعه روستايي.
هماهنگي و حمايت از تشكل‌هاي خودجوش دانش آموزي ، دانشجويي وگروه‌هاي جهادي براي اشاعه فرهنگ خدمت‌رساني.
هماهنگي با دستگاه‌هاي مربوط در تدوين سياست‌ها و برنامه‌ها در راستاي تداوم فعاليتهاي محروميت زدايي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در امور زيربنايي عمراني و اشتغال‌زا.
ارائه پيشنهادات مناسب به دولت در زمينه فراهم نمودن بسترهاي لازم بمنظور مهاجرت معكوس از شهرها به مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته
نظارت وارزيابي عملكرد فعاليت ها و برنامه ها ي روستايي در استانداري ها بمنظور تحقق برنامه هاي توسعه روستايي در استانها
حمايت از اجراي طرح هاي بهسازي ، نوسازي ، بازسازي و ايمن سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روستايي و بررسي و ارزيابي عملكرد دستگاه ها و نهادهاي مربوط در حوزه روستايي.
حمايت از فعاليت هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نهادها و تشكل‌هاي مردمي در روستاها .
پيگيري جهت تسريع در تحقق برنامه هاي ساماندهي حمل و نقل بار و مسافر در روستاها و بررسي و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي ذيربط.
پيگيري ، هماهنگي با دستگاههاي ذيربط امور بحران و حوادث غير مترقبه و نظارت بر فعاليت هاي انجام شده در روستاهاي حادثه ديده .
هماهنگي و پيگيري طرح هاي توسعه سلامت و تأمين اجتماعي روستاييانجعبه‌ابزار