وظایف تسهیلگر


وظایف تسهیل گر میانی و تسهیلگر محلی در c b r
وظایف تسهیلگر و داوطلبمحلي

۱- شناسايي ، ارزيابي اوليه ، نياز سنجي و ثبت اطلاعات در فرم هاي مربوطه با كمك بهورزان
۲ – بازديد مستمر از منازل معلولين تحت پوشش خدمات
۳ – شركت در دوره هاي آموزشي ، باز اموزي و توجيهي
۴ – انتخاب مربي آموزشي جهت معلولين نيازمند به آموزش در خانواده و انتخاب كتابچه مناسب براي آموزش فرد معلول و آموزش جزوات آموزشي مربيان با كمك بهورزان و تامين جزوات آموزشي مورد نياز مربيان از طريق بهزيستي شهرستان
۵ – ارزيابي خدمات ارايه شده بخصوص آموزش در خانواده با كمك بهورزان
۶ – ارجاع معلولين به منظور دريافت خدمات تخصصي كه در روستا قابل ارايه نمي باشد
۷ – پيگيري و همكاري با معلولين در ارتباط با دريافت خدمات توانبخشي مورد نياز
۸ – راهنمايي خانواده ها در خصوص فراهم كردن وسايل كمك توانبخشي در محل زندگي
۹ – اعلام نياز فرد معلول به وسايل كمك توانبخشي به كارشناس پايگاه CBR يا مجتمع هاي بهزيستي روستايي
۱۰ – حضور فعال در شوراي توانبخشي مبتني بر جامعه روستا
۱۱ – همكاري با كارشناسان پايشگر توانبخشي مبتني بر جامعه و تسهيل گر مياني
۱۲ – ارايه آمار و گزارش فصلي CBR به تسهيل گر مياني
۱۳ – اقدام در جهت آگاهسازي و تغيير نگرش جامعه از طريق برگزاري جلسات براي خانواده هايي كه افراد معلول دارند ، برگزاري سخنراني هاي آموزشي ، هماهنگي با روحانيون ، افراد صاحب نفوذ جامعه محلي و درگير كردن مردم براي مشاركت بيشتر در مسايل معلولين
۱۴ – ارايه خدمات اشتغال ، تحصيل يا حرفه آموزي به معلولين نيازمند
۱۵ – اقدام براي ايجاد و تقويت تشكل معلولان در روستا
۱۶ – ارجاع معلولين در زمينه دريافت خدمات توانبخشي و حمايتي به پايگاه CBR شهرستان
۱۷ – جمع آوري اطلاعات اقتصادي و اجتماعي لازم و مدارك مورد نياز از معلولين در موارد مقتضي بمنظور ارايه حمايتهاي اجتماعي
۱۸ – پيگيري مناسب سازي محل سكونت افراد معلول ، معابر و اماكن عمومي روستا

شرح اقدامات اجرایی تسهیل گر داوطلب محلی با همکاری تسهیل گر میانیاقدام براي تشكيل پرونده

۱.تكميل فرم شماره ۱ مربوط به ثبت مشخصات افرادمعلول وتعيين نوع معلوليت
۲.تكميل فرم شماره ۲ مربوط به ارزيابي ميزان تواناييها وناتواني هاي فرد معلول
۳.تكميلفرم شماره ۳ مربوط به نياز سنجي واقدامات انجام شده
• اقدام براي شناسايي معلولين:

شناسايي معلولين از طريق بازديد خانه به خانه
• اقدام براي آموزش در خانواده
۱.شناسايي افرادنيازمندبه آموزش در خانواده
۲.تعيين مربي در خانواده
۳.انتخاب كتابچه آموزشي مناسب
۴. تحويل كتابچه آموزشي به خانواده
۵. آموزش كتابچه آموزشي به مربي
۶. ارزشيابي كتابچه آموزشي
۷.بازديد منزل جهت بررسي ميزان پيشرفت فرد معلول

اقدام براي ارجاع

شناسايي افراد نيازمند به ارجاع
. تكميل برگه ارجاع
راهنمايي جهت ارايه مدارك لازم براي ارجاع به سطح بالاتر
ارجاع فرد به محل مناسب
پيگيري ارجاع

اقدام براي آموزش خارج از خانواده معلولين
شناسايي افرادنيازمند به آموزش خارج از خانواده
تحليل نيازهاي آموزشي و اولويت بندي آن
آگاهسازي مد يران و معلمين مدرسه
ارتباط باادارات مربوطه( نهضت،فني حرفه اي و...) جهت تسهيل و رفع موانع آموزشي
تهيه گزارش مددكاري جهت دريافت كمك هزينه هاي آموزشي

اقدام براي فراهم كردنوسايل كمك توانبخشي

شناسايي افراديكه نياز به وسيله كمك توانبخشي دارند
تعيين نوع وسيله كمكي مورد نياز
تعيين اينكه آيا وسيله كمك توانبخشي با امكانات محلي قابل ساخت مي باشد يا بايستي از پايگاه CBR تامين گردد
آموزش نحوه استفاده از وسيله كمك توانبخشي

— اقدام براي ايجادو توسعه اشتغال معلولين

جمع آوري اطلاعات در مورد نحوه ايجاد اشتغال براي معلولين از كارشناس شهرستان
جمع آوري اطلاعات در مورداشتغال هاي رايج و مناسب براي معلولين در روستا
نياز سنجي درخصوص اشتغال
ارزيابي حرفه اي افراد نيازمند باكمك كارشناس شهرستان
راهنمايي و مشاوره به افراد معلول در مورد اشتغال

— اقدام براي مناسب سازي روستاجهت تسهيلترددمعلولين

شناسايي منازل ومحيط هايي در روستا كه نياز به مناسب سازي دارند
ملاقات با معمار محلي درزمينه رفع مانع براساس اصول استانداردبا هماهنگي شوراي CBR روستا
آموزش خانواده ها درزمينه انجام مناسب سازي هاي لازم در داخل منزل

— اقدام براي ارايه كمهايحمايتي به معلولان

شناسايي افراد نيازمند به حمايتهاي مالي
ارايه گزارش نيازها به دهياري ،شورا،افرادخير يا بهزيستي
تهيه گزارش مددكاري جهت دريافت كمك هزينه از بهزيستي
پيگيري دريافت كمك هزينه
اقدام براي آگاهسازي افرادمعلول،خانواده ها و ساير افراد جامعهتشكيل گروههاي متشكل از افراد معلول ،خانواده ها وسايرافراد جامعه براي آموزش گروهي
تنظيم جدول برنامه زمان بندي آموزشي با همكاري كارشناس
برگزاري جلسات آموزشي با همكاري كارشناس
ارزشيابي جلسات گروهي
پيگيري جهت برگزاري جلسات سخنراني درخصوص معلوليت
پيگيري جهت تهيه و پخش فيلم هاي آموزشي در خصوص معلوليت براي افراد معلول ،خانواده ها وساير افرادجامعه
تهيه وانعكاس خبري فعاليتهاي انجام شده دررابطه با ‌CBR افرادمعلول،خانواده ها وسايرافرادجامعه به رسانه ها
پخش بروشور،تراكت،پوستر و... درزمينه CBR درسطح جامعه

— اقدام براي مشاركت اجتماعي افرادمعلول

تشكيل گروه هاي متشكل ازافرادمعلول درزمينه هاي فرهنگي،ورزشي،اجتماعي و...
برگزاري گردش هاي دسته جمعي باحضورافراد معلول،خانواده ها وسايرافراد جامعه
مشاركت دادن افراد معلول درساير برنامه هاي فرهنگي، ورزشي واجتماعي جامعه محلي
مشاركت افراد معلول در فعاليتهاي CBR از قبيل آموزش ،برنامه ريزي،مناسب سازي،وسيله كمك توانبخشي و...
برگزاري مسابقات ورزشي معلولين در جامعه محلي وبين روستايي

اقدام براي ايجادو توسعه تشكل هاي معلولين

جمع آوري اطلاعات درموردنحوه تاسيس تشكل هاي معلولين از كارشناس مربوطه
شناسايي وارتباط باتشكلهاي معلولين شهرستان به منظور تسهيل راه اندازي تشكل هاي معلولين درروستا
دعوت ازمعلولين علاقمنددرروستا وشرح نحوه ايجاد وياارتباط باديگرتشكلهاي معلولين
معرفي معلولين روستا به تشكلهاي معلولين شهرستان جهت ايجادارتباط بااين تشكلهاي معلولين
كمك به انجام مراحل اداري مربوط به ثبت وراه اندازي تشكلهاي معلولين

شرايط فيزيكي محل كار تسهيلگران

— ۱.تسهيلگر مياني براي انجام فعا ليتهاي خود به ترتيب اولويت ميتواند ازبخشداري،مراكزبهزيستي روستايي يا شهري،يا ديگرمكانهاي عمومي مثل مساجد،بسيج ومدارس استفاده كند

— ۲.تسهيلگر محلي ميتواند براي انجام فعاليتهاي اجتماعي و آموزشي از مكان دهياري روستا استفاده نمايد

— ۳.محل فعاليت تسهيلگران از قبيل دهياري ها بايد براي افرادكم توان قابل دسترس ومناسب سازي شده باشد

شرايط فيزيكي محل كار تسهيلگران

— ۱.تسهيلگر مياني براي انجام فعا ليتهاي خود به ترتيب اولويت ميتواند ازبخشداري،مراكزبهزيستي روستايي يا شهري،يا ديگرمكانهاي عمومي مثل مساجد،بسيج ومدارس استفاده كند

— ۲.تسهيلگر محلي ميتواند براي انجام فعاليتهاي اجتماعي و آموزشي از مكان دهياري روستا استفاده نمايد

— ۳.محل فعاليت تسهيلگران از قبيل دهياري ها بايد براي افرادكم توان قابل دسترس ومناسب سازي شده باشد

نحوه نظارتسهيلگر محلي

— ۱.داقل ۱۰ روزيكبار ازمنزل مددجويان تحت پوشش خود پايش نمايد
— ۲.پيش بيني پايش هاي خودراطي يك ماه در محل كار خود نصب نمايد
— ۳.يك نسخه از برنامه پايش خودرا براي تسهيلگر مياني ارسال كندتادرزمان پايش كاركنان سطوح بالاتر امكان دسترسي به تسهيلگر محلي فراهم باشد

حوه نظارتسهيلگر مياني

— حداقل ۱۵ روز يكبار ازتسهيلگران محلي تحت پوشش خود پايش نمايد
— بنامه پايش هاي خودرا طي يكماه در محل كارخود نصب نمايد ويك نسخه از آن را براي پايگاهCBR بهزيستي يا NGO ارسال نمايد
— تسهيلگران بايد عدم حضور خود بيش از ۳ روز را به بهزيستي شهرستان يا NGOاعلام نمايند غيبت بيش از ۱۰ روز منجر به كسر حق الزحمه به نسبت روزهاي غيبت مي شود
— چنانچه طي پايش ها مشخص شود كه تسهيلگران به وظايف خود عمل نكرده اند ابتدا به فرد مورد نظر تذكر كتبي داده خواهد شد درصورت تكرار حق الزحمه آن ماه با اطلاع به اداره بهزيستي ياNGO كسر ودر صورت تكرار با تاييد كميته استاني نسبت به لغو قرارداد اقدام خواهد شد

وظايف تسهيلگر مياني

— ۱.تماس با جامعه محلي را آغاز نموده و اطلاعات مورد نياز برنامهCBR رافراهم كند(تكميل فرم نيمرخ اجتماعي روستا)
— ۲.بازديد از جوامع محلي و همكاري درانتخاب تسهيلگر محلي
— ۳.دوره هاي آموزشي تسهيلگران محلي را برنامه ريزي ،تنظيم وارزيابي كند
— ۴.درزمينه تشكيل شوراهاي توانبخشي پيگيري هاي لازم را بعمل اورده ودر شورا حضور فعال داشته باشد
— ۵.بربرنامه هاي اجرا شده در سطح محلي كه توسط شورا ،تسهيلگران ،بهورزان و دهياران نظارت كند
— ۶.به گسترش ارتباطات چند بخشي كمك كند در اين رابطه همكاري متقابل با دهياران و بهورزان ضروري است
— ۷.امكان ارجاع افراد را به ساير بخش ها و واحدها فراهم نمايد
— ۸.براي ارائه آموزشهاي تكميلي به تسهيلگران محلي برنامه ريزي كند
— ۹.زمينه هاي لازم جهت مشاركت اجتماعي معلولين و حضور آنها را در عرصه هاي مختلف اجتماعي،فرهنگي،ورزشي و... را فراهم آورد
— ۱۰.زمينه هاي لازم جهت عضويت معلولين روستايي در تشكلهاي موجود معلولين را فراهم آورده ويا آنان و خانواده هايشان را تشويق به تشكيل گروههاي خوديار نمايد
— ۱۱.بربرنامه نظارت داشته و گزارش اطلاعات وداده ها را به صورت فصلي به سطوح بالاتر (اداره بهزيستي يا NGO )ارسال نمايد
— ۱۲.برنامه هاي لازم براي آگاهسازي و تغيير نگرش افراد جامعه ،افراد معلول و خانواده هاي آنان را در سطح روستا فراهم آورد
— ۱۳.باساير ادارات محلي ومنطقه اي براي استفاده از منابع ساير بخش ها ارتباط برقرار نمايد و ياكار معلولين را در ساير ادارات پيگيري كند
— ۱۴.با همكاري اداره بهزيستي درامر مستند سازي فعاليتهاي انجام شده اقدام نمايد
تهیه و تنظیم خانم باقری(شهرستان مرودشت)پاییز۸۹جعبه‌ابزار