پاتنگ


شهرستان درمیان استان خراسان جنوبیجعبه‌ابزار