پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور


هدف ما:
اطلاع رساني داده هاي علوم زمين ايران در: سهل ترين, سريعترين, جامع ترين و مناسب ترين شكل آن ‌بخشي از بيانات مقام معظم رهبري در...

باتوجه به نقش حياتي و زيربنائي علوم زمين درفرآيند توسعه اقتصاد كشور، گردآوري و ارائـه اطلاعات علوم زمين كشور يك امر اجتناب ناپذير است. پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور با علم به اين موضوع در راستاي اهداف و سياست هاي برنامه سوم توسعه كشور ، جهت ارتقاء سهم معادن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي به درستي نقش و جايگاه اطلاعات سامان يافته را ارزيابي نموده و سهولت دسترسي به اين اطلاعات و جلوگيري از دوباره‌كاري و اتلاف وقت را در دستور كار قرارداده است
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور ، به منظورجمع آوري ، همسانسازي و ساماندهي اين داده ها با هدف اطـلاع رساني سريع و آسـان به شيوه هاي مختلف ، شروع به كار نموده تا بسـتري مناسب جهت شناسـائي و جمع آوري داده هاي علوم زمين فراهم آورد و راه را براي برنامه ريزان ، مديـران ، سرمايه گذاران داخلي و خارجي و ساير بخشهاي صنعتي ، اقتصادي و سياسي كشور هموار سازد
باتوجه به خط مشي فن آوري اطلاعات در جهان ، پايگـاه ملي داده هاي علوم زمين كشور ، فـرايند ارائه و گسترش اطـلاعات با اشكـال مختلف ازجمله اينترنت ، شبكـه هاي داخلي ، اينترانت ، لوح هاي فشـرده اطلاعـاتي (CD) و نقشه ها و غيره را مدنظر قرار داده و در حال جمع آوري اطلاعات از سازمانها و ارگانهاي دولتي، شركتهاي خصوصي، كتب، مقالات منتشره و اينترنت مي باشد. اين روند جمع آوري، يك روند مبتني بر تحقيقات همه جانبه است كه تصحيح اطلاعات دريافتي را نيز دربر مي گيرد
شايان ذكر است روند جمـع آوري اطلاعات، يك روند مداوم و پيوسته با ديدگاه به روزرساني اطلاعات و پردازش سريع و بهينه آنها است كه در اين ميان پردازش ، دسته بندي و حفظ و نگهداري اصولي اطـلاعات هدف اصلي در جلوگيري از پراكندگي آنها مي باشد كه خود زمينه ساز ارائه مطلـوب داده ها ، در اشكـال مختلف مي باشد. بخش عمده پردازش شامل همسـان سازي، استاندارد سـازي و توليد اطلاعات خاص و همچنين ارائه گزارشـات به اشكال مختلف از بانكهاي اطلاعاتي توليد شده مي باشد. آنچه در فن آوري اطلاعات به عنوان هدف اصلي مطرح است نحوه طبقه‌بندي و ارائه اطلاعات به اشكال مناسب مي باشد كه در پايگاه به طورجدي دنبال شده و هدف نهايي كار مي باشد
بر اين اساس در پايگاه فعاليت هاي مختلفي به شرح زير در حال انجام است. در بخش استاني كليه داده هاي زمين شناسي و معدن موجود در قالب تقسيمات استاني ، جمع آوري، ساماندهي و ارائه مي گردد. در بخش ۱:۱۰۰۰۰۰ لايه هاي مختلف اطلاعاتي موجود در هر برگه و يا ايندكس آن، به همراه گزارش مكتوب ارائه مي شود. بخش تفصيلي، جمع آوري ساماندهي و پردازش داده‌هاي اكتشافي را بر عهده دارد. ايجاد آندسته از بانك هاي اطلاعات موضوعي كه حائز اهميت بيشتري هستند نظير بانك اطلاعاتي ذخاير مس، طلا، پروژه هاي ژئوفيزيك زميني، اطلس كاني‌ها، كتابنامه افيوليت هاي ايران، سرمايه گذاران خارجي و بازار جهاني مواد معدني، همچنين تهيه گزارش‌هاي بلاياي طبيعي يا بازديد هاي معدني از ديگر فعاليت هاي اين پايگاه است. در بخش كامپيوتر طراحي نرم افزارهاي بانك اطلاعاتي، پشتيباني سخت افزارها و نرم افزارهاي پايگاه و امور مربوط به شبكه ها انجام مي شود
سند توسعه پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
امروزه اطلاعات علمي و فني اساس توانايي‌هاي مادي و معنوي جوامع بشري است. هر جامعه‌اي كه به اطلاعات بيشتري دست يابد، از توان و پويايي بالاتري برخوردار خواهد شد.
با پيشرفت‌هاي علمي و فناوري بيشماري كه از چند دهة قبل تاكنون صورت گرفته است، همه ساله هزاران برنامة تحقيقاتي و طرح‌هاي توسعة صنعتي در سراسر جهان اجرا مي‌شود و هزاران محقق نيز به طور فعال براي سامان بخشيدن به طرح‌هاي مذكور تلاش مي‌كنند. حاصل آن انبوهي از اطلاعات است كه به اشكال گوناگون تهيه و انتشار مي‌يابد. با در نظرگرفتن نقش حياتي و زيربنايي علوم زمين در توسعه پايدار كشور، گردآوري، حفظ و ارائه اطلاعات علوم زمين يك فرآيند اجتناب ناپذير است، از اين رو پايگاه ملي داده‌هاي علوم زمين كشور از ابتداي سال يك هزار و سيصد و هشتاد به منظور جمع آوري، همسان‌سازي وسامان‌دهي اين داده‌ها با هدف اطلاع رساني سريع و آسان به شيوه‌هاي مختلف شروع به كار نموده تا با ايجاد بستري مناسب، راه را براي برنامه‌ريزان، مديران، سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و ساير بخش‌هاي صنعتي، اقتصادي و سياسي كشور هموار سازد.
يكي از محورهايي كه در تدوين برنامه ملي توسعه بخش معدن مورد تاكيد قرار گرفته است توسعه و گسترش پايگاه ملي داده‌هاي علوم زمين به عنوان زيرساخت مهم توسعه مي‌باشد.
بدون شك توسعه و گسترش پايگاه ملي داده‌هاي علوم زمين بدون داشتن استراتژي مشخص ميسر نخواهد بود. استراتژي پايگاه عبارت است از برنامة جامع و واحدي كه بر مبناي آن نيل به اهداف اساسي پايگاه تضمين مي‌گردد و آن برنامه‌اي است كه مقصود يا منظور اصلي پايگاه را بر حسب خدمتي كه به جامعه عرضه خواهد كرد معين کرده است.
سند توسعه پايگاه ملي داده‌هاي علوم زمين كشور با عنايت به الزامات حاكم بر چشم‌انداز بلند مدت كشور و مدنظر قرار دادن نيازهاي اطلاعاتي كشور در گذشته، حال و آينده تعيين گرديده است. سند توسعه پايگاه ملي داده‌هاي علوم زمين از مهم‌ترين ابزارهاي تحقق توسعه پايدار كشور محسوب مي‌گردد و تضمين كننده ايجاد زيرساختهاي لازم براي استفاده از پتانسيل‌هاي موجود كشور مي‌باشد.
دولت در مرحله نخست چشم‌انداز افق ۲۰ ساله مكلف به ايجاد عظيم‌ترين پايگاه اطلاعات علوم زمين در منطقه و در گام بعد گسترده‌ترين مركز اطلاعات علوم زمين در آسيا و در نهايت ايجاد يك مرجع شناخته شدة اطلاعات علوم زمين در سطح جهاني مي‌باشد.
سند توسعه پايگاه ملي داده‌هاي علوم زمين كشور براي تحقق چشم‌انداز تعيين شده در افق ۲۰ ساله در سه سطح فرابخشي شامل سند توسعه، سطح بخشي، شامل سند برنامه توسعه پايگاه ملي داده‌هاي علوم زمين كشور در شاخه هاي مختلف علوم زمين و سطح اجرايي شامل تدوين راهكارهاي عملياتي سند توسعه تدوين گرديده واهداف زير را در جهت تقويت و نگهداري كيفيت زندگي در پي خواهد داشت:
• فراهم كردن بستر شناخت و توصيف زمين
• بهينه سازي مديريت منابع معدني، آبي‌، محيط زيستي، انرژي و عمراني
• كاهش خسارات ناشي از مخاطرات زمين
http://www.ngdir.irجعبه‌ابزار