پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی[ویرایش]

نقش ترویج در سلامت غذایی محصولات کشاورزی
نقش و ترویج در نظام دانش و اطلاعات کشاورزی
آمایش برنامه درسی نظام آموزش عالی کشاورزی
سیاست گذاری های بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ترویج تشکل های خاص
نقش ترویج در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
مدیریت کاهش هزینه های تولید
راهکارهای جذب سرمایه در بخش کشاورزی

مدیریت در بخش کشاورزی[ویرایش]

حمایت از تولید داخلی در بخش کشاورزی
موانع و مشکلات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
مشکلات مرتبط با صنایع غذایی
سیاست های تولید اشتغال در بخش کشاورزی
نقش تعاونی ها در بخش کشاورزی
الگوهای مناسب حمایت در بخش کشاورزی
تاثیر تسهیلات اشتغالزایی در بخش کشاورزی
نقش خوشه های صنعتی مرتبط با بخش کشاورزی
کارآفرینی در بخش کشاورزی
استفاده از انرژی های نو در تامین انرژی الکتریکی مصارف کشاورزی

پیوند ها[ویرایش]

همایش پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی    جعبه‌ابزار