پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
تاریخچه[ویرایش]

اولین مدرسه كشاورزی در ایراندر سال ۱۲۷۹ خورشیدی به نام مدرسه فلاحت مظفری، در قریه چهاردانگه تهران تاسیس شد.این مدرسه پس از ۶ سال به محل دانشسرای عالی منتقل گردید و باغ نگارستانبرای انجامعملیات كشاورزی آندر نظر گرفته شد.مدرسه فلاحت مظفریدر سال ۱۲۸۵ تعطیل گردید ومجددا" در سال ۱۲۹۶ تحت عنوان دبستان برزگران زیر نظر وزارت فوائد عامه،در اراضیكاخ سلیمانیه كرج(محل فعلی پردیس كشاورزی و منابع طبیعی)آغاز به كار كرد. ایندبستان در سال ۱۳۰۱ به محل ژاندارمری در خیابان مولوی تهران منتقل وپس از مدتكوتاهی تعطیل گردید.
در همین سال، مجددا" این مجموعه با عنوان مدرسه فلاحت آغاز بهكار كرد و در سال ۱۳۰۲ به مدرسه عالی فلاحتو صنایع روستایی كه به گروههای آموزشی ماشینهای كشاورزی، دامپزشكی، نوغان و چایكاری تقسیم میشد، تغییر نام داد. در سال۱۳۱۳ دانشكده دامپزشكی به این مدرسه ملحق شد و این دو تحت عنوان بنگاههایعلمیفلاحتی كرجبه فعالیت خود ادامه دادند. مجموعه فوق در سال ۱۳۱۹ بهدانشكده كشاورزیتبدیل شد و در سال ۱۳۲۸ از وزارت كشاورزی منتزع وبه عنوان یكی ازدانشكده های دانشگاه تهران، به این دانشگاه پیوست. در سال ۱۳۴۵ دانشكده جنگلداری در جوار دانشكده كشاورزی تاسیس شد و از سال ۱۳۵۱ به دانشكده منابع طبیعی تغییر نام داد. در سال ۱۳۵۴، مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر با ساختاری متشکل از ۱۱ بخش پژوهشی در رشته های علوم انسانی و طبیعی در واحد مرکزی و چندین ایستگاه پژوهشی در رشته های پیرامون کویر و بیابان تأسیس گردید. در سال ۱۳۸۴ دانشكده هایكشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر در چارچوب ساختار جدید دانشگاه تهران، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی را به وجود آوردند. این پردیس در حال حاضر با چهار دانشكده و یك مركز تحقیقات بین المللی به شرح ذیل، با ۱۵ گروه آموزشی و ۵ گروه پژوهشی، بزرگترین و جامع ترین مجموعه آموزش عالی در كشاورزی و منابع طبیعی در كشور می باشد.
دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی با ۳ گروه آموزشی.
دانشكده علوم و مهندسی كشاورزی با ۴ گروه آموزشی.
دانشكده منابع طبیعی با ۴ گروه آموزشی.
دانشكده مهندسی و فناوری كشاورزی با ۴ گروه آموزشی.
مركز تحقیقات بین المللی بیابان با ۱ گروه آموزشی و ۴ گروه پژوهشی.
گروه مستقل بیوتكنولوژی كشاورزی.
هم اكنون شمار اعضای هیات علمی این پردیس ۲۰۸ نفر شامل: ۴۱ نفر استاد ، ۶۷ نفر دانشیار، ۸۹ نفر استادیار و ۱۲ نفر مربی می باشد كه به تربیت نزدیك به ۴۰۰۰ نفر دانشجو به شرح ذیل اشتغال دارند.
دانشجوی كارشناسی ۲۰۳۸ نفر.
دانشجوی كارشناسی ارشد ۱۲۲۶ نفر.
دانشجوی دكتری ۵۹۵ نفر.
فهرست مدیران مدرسه فلاحت و دبستان برزگران و روسای مدرسه عالی فلاحت، دانشکده کشاورزی، دانشکده منابع طبیعی و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از آغاز تا کنون

امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی مركزی پردیس[ویرایش]

برخی از امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی پردیس بشرح زیر می باشد
کتابخانه: آمار کتاب ها و مجلات کتابخانه مرکزی پردیس به شرح زیر است. هر یک از دانشکده ها و گروههای آموزشی و پژوهشی نیز دارای کتابخانه های تخصصی می باشند که از ذکر آنها خودداری می گردد.
زبان
فارسی
انگلیسی
سایر زبانها
کتاب (جلد)
۱۶۲۵۰
۸۲۵۰
۱۰۶۵
مجله (عنوان)
۷۰
۲۹۰

مراکز فناوری اطلاعات پردیس و گروه های آموزشی با بیش از ۳۰۰ دستگاه رایانه
بیش از ۵۰ آزمایشگاه تخصصی در زمینه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
تالارهای اجتماعات مجهز، جهت برگزاری جلسات دفاعیه از رساله ها و برگزاری همایش های علمی و فرهنگی
۱۰ قطب علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل:
قطب علمی مدیریت کاربردی گونه های چوبی تند رشد
قطب علمی مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
قطب علمی ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی
قطب علمی بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاهان
قطب علمی مطالعات استراتژی توسعه بخش کشاورزی
قطب علمی اصلاح و بیوتکنولوژی پایه های درختان میوه هسته دار
قطب علمی به زراعی، به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان علوفه ای
قطب علمی کنترل بیولوژیکی آفات و بیماری های گیاهی
قطب علمی بهبود كیفیت و كمیت لاشه گوسفندان بومی
قطب علمی حبوبات
۱۲ مجله علمی پژوهشی به شرح جدول زیر كه به صورت فصلنامه منتشر می شوند:

مجله تحقیقات آب و خاک ایران
Iranian Journal of Soil and Water Research
ijswr@can.ut.ac.ir
مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research
ijaedr@can.ut.ac.ir
مجله علوم باغبانی ایران
Iranian Journal of Horticultural Sciences
ijhs@can.ut.ac.ir
مجله علوم دامی ایران
Iranian Journal of Animal Science
ijasc@can.ut.ac.ir
مجله دانش گیاهپزشکی ایران
Iranian Journal of Plant Protection Science
ijpps@can.ut.ac.ir
مجله علوم زراعی ایران
Iranian Journal of Field Crop Science
ijcs@can.ut.ac.ir
مجله مهندسی بیوسیستم ایران
Iranian Journal of Biosystems Engineering
ijbse@can.ut.ac.ir
مجله شیلات
Journal of Fisheries
Jfisheries@ut.ac.ir
مجله جنگل و فراورده های چوب
Journal of Forest and Wood
jfwp@ut.ac.ir
مجله بیابان
BIABAN
desertrc@ut.ac.ir
مجله مرتع و آبخیزداری
Journal of Range and Watershed Management
Jrwm@ut.ac.ir
مجله محیط زیست
Journal of natural environment
Jne@can.ut.ac.ir


۲۰ مركز، موسسه و ایستگاه تحقیقاتی شامل:
موزه جانورشناسی با قدمت بیش از ۷۰ سال
موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
موسسه تحقیقات بیمه و ریسک کشاورزی
كارخانه آموزشی و پژوهشی تولید لبنیات
كارخانه آموزشی و پژوهشی كمپوت سازی
باغ گیاهشناسی با دارا بودن ۲۵۰ گونه درختی
هرباریوم با بیش از ۲۷۰۰۰ نمونه گیاهی از فلور ایران
ایستگاه تحقیقاتی علوم باغبانی
مركز تحقیقات حفاظت آب و خاك
ایستگاه تحقیقات ورمی كمپوست
مزرعه آموزشی و پژوهشی علوم زراعی
ایستگاه تحقیقات علوم دامی
بانک ژن گندم و حبوبات
ایستگاه تحقیقاتی طالقان
جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودكنار با وسعت ۸۰۰۰ هكتار
چهار ایستگاه پژوهشی تحقیقات بیابان در شهرهای كرمان، بیرجند، سمنان و كاشان
مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

پيوندها[ویرایش]

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران    جعبه‌ابزار