پوراز


شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری
شهرستان شهربابک استان کرمانجعبه‌ابزار