چای تلوار


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار