کارآفرینی روستایی


کارآفرینی روستایی به عنوان یک رویکرد اساسی و موازي با اهداف توسعه روستایی میتواند کمک شایانی به این امر بنماید. کارآفرینی روستایی، کاهش بیکاري، افزایش بهره وري افراد و منابع، افزایش درآمد، بهبود وضعیت اقتصادي و توانمندي جامعه روستایی را در پی دارد و بدین سان از آن به عنوان راهبردي مناسب و موثر در تسریع جریان توسعه روستایی نام میبرند.جعبه‌ابزار