کارآفرینی روستایی پیش نیاز جهاد اقتصادی


كارآفريني روستايي پيش نياز جهاد اقتصادي از آنجايي كه طبق سرشماري سال ۹۰ جمعيت روستايي كشور ۲۹درصد كل جمعيت كشور را شامل مي شود و نسبت جمعيتي روستايي نسبت به شهري حدود ۳ درصد كاهش يافته است. لذا رفع معضلات اين قشر عظيم تنها از طريق برنامه ريزي آگاهانه و باز تعريف زير ساخت هاي توسعه روستايي و اشتغال زايي مولد امكان پذير است و در اين ميان به نظر مي رسد مقوله تعاون روستايي و كارآفريني روستايي از جايگاه ويژه اي برخوردار است
از آنجايي كه طبق سرشماري سال ۹۰ جمعيت روستايي كشور ۲۹درصد كل جمعيت كشور را شامل مي شود و نسبت جمعيتي روستايي نسبت به شهري حدود ۳ درصد كاهش يافته است. لذا رفع معضلات اين قشر عظيم تنها از طريق برنامه ريزي آگاهانه و باز تعريف زير ساخت هاي توسعه روستايي و اشتغال زايي مولد امكان پذير است و در اين ميان به نظر مي رسد مقوله تعاون روستايي و كارآفريني روستايي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه اتخاذ سياست هايي در جهت تقويت فرهنگ تعاون و نظام تعاوني يك جامعه ( از قبيل مهارت ها و انگيزه ها براي استفاده از فرصت ها) تاثير بسزايي در سطح فعاليت هاي كارآفريني جامعه روستايي خواهند داشت. مطالعات مختلف نشان داده است كه يكي از مهمترين اهداف توسعه اقتصادي (چه در شهرها و چه در روستاها) ايجاد اشتغال و مهمترين سازو كار و ابزار آن ، كارآفريني و ايجاد تعاوني هاي كارآفرين محور است. لذا كارآفريني روستايي باعث كاهش بيكاري و افزايش بهره وري افراد روستا و منابع و بالتبع افزايش درآمد مردم جامعه روستايي مي گردد. اگر چه نبايدگفت كه تعاون تنها راهكار اشتغال زايي و افزايش درآمد مردم روستايي است اما قطعا مي توان گفت بهترين و بهرورترين نوع آن است. كارآفريني روستايي از ديدگاه اقتصاد دانان مهمترين پيشران توسعه اقتصاد روستايي و از ديدگاه روستاييان ابزاري براي بهبود درآمد خويش و از ديدگاه زنان روستايي آن را امكاني براي اشتغال در مجاورت محل سكونت خود تعريف مي كنند. لذا مهمترين نكته تغيير نگرش حاكم در اذهان مديران و مردم نسبت به روستا و مقوله تعاون و كارآفريني روستايي است و بايد با ارائه آموزش هاي كاربردي فني و حرفه اي فراخور كسب و كار هاي خانگي و تشكيل تعاوني هاي روستايي دانش بنيان و كارآفرين پرور، تسهيل كننده توانمند سازي روستاييان باشيم و با توسعه كارآفريني روستايي سنگ بناي توسعه ملي و جهاد اقتصادي را بنيان نهيم .
واژگان كليدي : :كارآفريني روستايي، تعاوني روستايي، جهاد اقتصادي
مالك داراب زاد
كارشناس ارشد امور تشكل هاي توليدي و كشاورزيجعبه‌ابزار