کارکنده


از روستاهای شهرستان ساری مازندران می باشدجعبه‌ابزار