کارگروه کشاورزی بنیاد نخبگان شوش


این وبلاگ توسط دبیر کارگروه تهیه شده و در برگیرنده نقطه نظرات رسمی کارگروه و رخدادهای کشاورزی درسطح شهرستان و نتایج جلسات کارگروه و موضوعات مطرح شده در بنیاد می باشد .
کارگروه کشاورزی بنیاد نخبگان شوش    جعبه‌ابزار