کاریز


کاریز
درمناطق کویری یکی ازنامهای قنات کاریزمیباشد
کاریزجریان ارام ابی خنک دردل گرمای طاقت فرسای کویر تشنه است
کاریز نوید بخش سرزندگی و بالندگی به مردمانی بوده است که ساعاتی را در کنار مردمان سرزمین آفتاب به سر می برده اند
اگر لحظه ای درنگ کنی وخوب گوش بدهی هنوز هم صدای این جریان زنده را از دهان اسیاب های ابی این سرزمین می شنوی کاریز چه نام قشنگی نامی که هنوز هم امید- همچون خنکای ابی که از دل کوزه می تراود- از ان می تراود
رشتخوار سرزمین کاریزها بوده است سرزمین قنا تها سرزمین افتاب ومن در کاریز میخواهم از این سرزمین برا یتان بگویم از گذ شته ی سرشار از غرور و افتخارش از تاریخی که هنوز همچون جریان ارام اب کاریز در دل این سرزمین جاری استجعبه‌ابزار