کار آفرینی راهکار توسعه اقتصاد روستایی ایران


کار آفرینی راهکار توسعه اقتصاد روستایی ایران
کار آفرینی در روستا نوعی حرکت از کسب و کارهای مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب و کار های مبتنی بر دانش است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران محور توسعه روستاها به طور سنتی کشاورزی تعریف شده و بر این اساس روستا با فعالیت کشاورزی و دامداری شناخته میشود.اما توسعه کشاورزی متکی بر منابع طبیعی بوده و محدودیت منابع طبیعی در برخی از روستاها ، باعث رکود اقتصادی شده و توسعه کشاورزی به توسعه اقتصادی همه روستاهای منتج نشده است .
اما امروز توجه به روستا تنها به کشاورزی و دامداری محدود نمیشود ، روستاها محیط مناسبی برای رشد بخش های غیر کشاورزی و فعالیت شرکت های تولیدی و خدماتی است؛مشروط به آنکه رقابت پذیر بوده و متکی بر منابع می باشد.
کار آفرینی در روستا نوعی حرکت از کسب و کارهای مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب و کار های مبتنی بر دانش است.
شرکتهایی که بر یاد گیری ، تولید و رقابت تاکید می کنند،می تواند این خلا را پر کنند.این موضوع در واقع نوعی حرکت از کسب و کارهای مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب و کار های مبتنی بر دانش است .
در اکثر کشورهای آمریکا،اروپا و حتی آسیایی همچون : چین ، مالزی و ... سیاست توسعه کار آفرینی در حوزه های غیر کشاورزی در روستاها اجرا شده است.
••فواید کار آفرینی
با توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکت های کوچک کار آفرین،علاوه بر اشتغال و تولید ،روستاییان به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دست می یابند و این امر تاثیر زیادی در رشد اقتصادی روستاها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد.
••کارآفرینی درروستاهای ایران
وضعیت جامعه روستایی ایران نشان می دهد که با افزایش سطح سواد دانش و مهارت های علمی و عملی،گرایش به اشتغال در بخش های سنتی اقتصاد کمتر شده و میل و رغبت برای اشتغال در بخش های مدرن و خدماتی بیشتر است.
این در حالی است که روستاهای ایران نیز همچون شهرها ، مملو از فرصت های جدید و کشف نشده هستند که کشف و بهره برداری به موقع از این فرصت ها و ایجاد کسب و کارهای جدید و رقابت پذیر میتواند مزایای اقتصادی چشم گیری برای روستائیان به همراه آورد.
راه کار توسعه در روستاهای ایران کار آفرینی است که سبب دستیابی جوانان روستایی به اشتغال پایدار می شود .هماهنگی کار افرینی وشرکتهای تعاونی می تواند سبب جلب اعتماد روستاییان شود .جعبه‌ابزار