کامپانولا


نگهداری گياه کامپانولا در سبدهای آويزان
کامپانولا از خانواده کامپانولاسه و زادگاه اصلی آن مناطق معتدل ایتالیا است. این گیاه دارای گلهای زنگولهای است که به نام گل استکانی نیز مشهور است.جعبه‌ابزار